Udržitelné podnikání: O co se jedná

Svět se rychle vyvíjí. Mění se nejen složení obyvatelstva, ale také klima a postupně ubývají přírodní zdroje. Pokud chce být firma v moderním světě úspěšná, musí se těmto změnám přizpůsobit a začít podnikat udržitelně. Co si pod pojmem „udržitelné podnikání“ představit?

3 minuty čtení
Obrázek ke článku Udržitelné podnikání: O co se jedná

Česko v minulém století nechvalně proslulo jako industrializovaná společnost, která nebrala ohled na životní prostředí. Firmy nezajímalo, že znečišťují přírodu, se zdroji nakládaly téměř bez rozmyslu. Teprve od 90. let 20. století se do popředí začalo dostávat udržitelné podnikání a v dnešní době se už stává prakticky nutností.

Podnikání, které myslí na společnost

Pod udržitelným podnikáním si představte moderní způsob strategického řízení firem, který vychází ze zásad dlouhodobého udržitelného rozvoje. Ty tam jsou už časy, kdy podnikatelům a investorům záleželo pouze na zvyšování zisku. Udržitelně smýšlející firmy do své obchodní strategie zapojují sociální, ekologická, ekonomická a etická hlediska a snaží se být šetrné a přínosné pro společnost.

Nadnárodní korporace mají v tomto trendu před tuzemskými firmami určitý náskok, ale české podniky jej rychle stahují. Společnost to od nich totiž očekává, na ohleduplném podnikání trvají jak zákazníci, tak zaměstnanci, žádají si ho také regulace státu a Evropské unie.

Koncept udržitelného podnikání má mnoho společného s tzv. modelem společenské odpovědnosti firem (Corporate social responsibility – CSR) a někdy ho lidé užívají jako synonymum. Rozdílem mezi těmito pojmy je časové měřítko. Udržitelné podnikání si klade dlouhodobější a ctižádostivější cíle, kdežto CSR se spokojí s krátkodobými účinky.

Co obnáší udržitelné podnikání?

Pokud chce firma podnikat udržitelně, nestačí dbát pouze na ekologii. Kromě ekologické (environmentální) složky obsahuje také ekonomické a sociální hledisko. Mezi těmito oblastmi by měla v ideálním případě panovat rovnováha. Udržitelné podnikání tvoří tři základní složky:

 • Ekologická: Obnova přírodního bohatství, šetření zdrojů, energií a vody.
 • Sociální: Starost o lidské zdroje, upřednostňování lokální pracovní síly a znevýhodněných skupin obyvatel, důraz na rovné podmínky, rozmanitost, starost o lokální komunitu.
 • Ekonomická: Šetření finančních zdrojů, omezení zbytečných výdajů, investice do obnovy ekosystémů, ekologicky šetrných zařízení, výrobků a služeb.

Respekt vůči přírodě

Hlavním cílem ekologické složky udržitelnosti je zachování přírodního bohatství. Firma by se tedy měla snažit o to, aby její činnost neměla negativní dopad na životní prostředí. V podstatě jde o zvyšování materiálové a energetické hospodárnosti podniku, které se dá dosáhnout mnoha způsoby, například efektivnějším využíváním zdrojů nebo upřednostňováním zdrojů obnovitelných. Firmy mohou například změnit složení výrobků tak, aby byly méně náročné na spotřebu zdrojů.

Důležitou roli hraje také nakládání s odpady. Říká se, že nejlepší odpad je ten, který nevznikne, ale ne vždy se tomu dá úplně předejít. Podnikatelé by se proto v rámci udržitelného podnikání měli snažit najít způsoby, jak své odpady dále využít nebo zapojovat procesy pro recyklaci odpadů. Jedním z příkladů moderního řešení odpadů je distribuce výrobků ve vratných obalech.

Péče o zaměstnance a lokální komunitu

Sociální složka udržitelnosti znamená především důraz na zvyšování kvality života obyvatel, například přispíváním k zaměstnanosti nebo ekonomické prosperitě regionu. Trh práce čekají nevyhnutelné demografické změny, především postupné stárnutí obyvatel, na které se firmy musí připravit. V rámci udržitelného podnikání by proto zaměstnavatelé měli poskytovat rovné příležitosti pro různé skupiny obyvatelstva a snažit se o to, aby jejich personál byl rozmanitý. To znamená například poskytovat rovné podmínky pro ženy a muže, začleňovat lidi s postižením nebo dávat pracovní příležitost lidem ve starším věku. Současně je důležité nabízet zaměstnancům možnosti vzdělávání a dále je rozvíjet, například v oblasti digitálních dovedností.

Zaměstnanci často mívají své specifické požadavky, kterým je dobré vycházet vstříc. Například poskytovat pružnou pracovní dobu nebo zavést prorodinnou firemní politiku, kterou ocení zaměstnanci s malými dětmi. V rámci udržitelného podnikání je podstatná také spolupráce s městy a podpora místních spolků a komunit, včetně firemního dobrovolnictví a dárcovství. Pokud firma komunikuje s okolím, získává cennou zpětnou vazbu na dopady své činnosti a může získat větší podporu svých projektů.

Úspora provozních nákladů

V rámci ekonomické složky jde především o šetření finančních zdrojů a jejich strategické vynakládání na ekologicky šetrné aktivity. Finanční úspory může přinést například zavádění elektronických chytrých řešení, jako je sledování firemního majetku na dálku prostřednictvím internetu věcí (Internet of Things – IoT).

Účinným prostředkem udržitelného podnikání může být také zapojení vlastního byznysu do cirkulární ekonomiky neboli oběhového hospodářství. V jeho rámci se důsledně využívají recyklované výrobky a materiály k výrobě jiných produktů a nevznikají tedy odpady. Uplatňuje se zde spolupráce mezi různými průmyslovými obory, spolu s udržitelnou výrobou a spotřebou.

Vyspělá firma by neměla zapomínat ani na vhodné pojištění svého podnikání, tedy především pojištění majetku a pojištění zodpovědnosti. Přečtěte si více v samostatném článku.


Práce vašich zaměstnanců z domova: příležitost nebo riziko?

Nabízíte vašim zaměstnancům práci z domova? Pro někoho je to benefit, pro jiného nutnost, někdo tuto variantu dokonce považuje za trest. Ať už se na práci z domu vaši zaměstnanci dívají jakkoli, vloni se stala fenoménem, se kterým musí firmy nadále počítat. Co byste v souvislosti s prací z domova měli vědět?

4 minuty čtení
Obrázek ke článku Práce vašich zaměstnanců z domova: příležitost nebo riziko?

Práce z domova byla až do letošního roku spíš nadstandardní alternativou k běžnému způsobu výkonu zaměstnání, a to z pohledu zaměstnavatele i zaměstnance. Přináší lákavé výhody, jako třeba úsporu provozních nákladů zaměstnavatele nebo možnost zaměstnanců přizpůsobit si pracovní dobu podle potřeby. Má ale i svoje nevýhody a rizika, o kterých je dobré vědět a předcházet jim.

Efektivita práce

Práce z domova zaměstnance často svádí k menšímu pracovnímu nasazení nebo nedodržování termínů odevzdání práce. Zaměstnavatel tedy musí zvládnout zaměstnance řídit a přijmout fakt, že nad ním má menší dohled. Takový vztah je založený na zvýšené míře důvěry, ale přesto by měl být podložen např. denními reporty o vykonané práci. Stačí vytvořit jednoduchý sdílený dokument, do kterého zaměstnanec zapisuje svou denní činnost a zaměstnavatel ji může kdykoli průběžně zkontrolovat.

Bezpečnost firemních dat

Data jsou často tím nejcennějším, co firmy mají. O firemní data se bohužel dá přijít mnoha způsoby, nejčastěji kvůli selhání hardwaru, lidské chybě nebo kybernetickému útoku. Práce z domova představuje pro firemní data další bezpečnostní riziko. Je proto nutné zaměstnancům zajistit silně zabezpečený vzdálený přístup do firemní sítě, častěji zálohovat všechna data a šifrovat je.

Pracovní doba

Zatímco tradiční pracovní doba je obvykle jasně stanovena v pracovní smlouvě a práci nad její rámec zákon stanovuje jako přesčasy, při práci z domova platí jiná pravidla. Zaměstnavatel nemusí stanovit její délku, stejně jako ani určit, ve které dny nebo v jakém čase se má práce udělat. Zaměstnanec si zkrátka musí práci dobře naplánovat, aby ji stihl odevzdat včas. Zaměstnavatel musí samozřejmě týdně vyžadovat jen takové množství práce, které zvládne průměrný zaměstnanec stihnout udělat během 40 hodin.

Mimořádné odměny během práce z domova

Za práci z domu v rámci smluvního hodinového úvazku se neplatí příplatky, i když zaměstnanec pracuje třeba v noci nebo ve svátek. Pokud v tuto dobu zaměstnanec totiž pracuje, rozhodl se pro to sám a dobrovolně, protože organizace pracovní doby je pouze na něm. Když ale pracuje nad rámec úvazku, má za to nárok na příplatek oproti běžné hodinové mzdě – za přesčas 25 %, za práci v noci nebo o víkendu minimálně 10 %.

Bezpečnost práce pod kontrolou

Přestože práce z domova probíhá mimo pracoviště zaměstnavatele, i během ní se na zaměstnance vztahuje část zákoníku práce o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. A to včetně povinností zaměstnavatele v souvislosti s pracovními úrazy. I když zaměstnanci v režimu home office zřejmě nebudou vykonávat žádné rizikové práce, riziko případných pracovních úrazů a s nimi souvisejících povinností zaměstnavatele stále trvá. Firmám se proto vyplatí, aby kromě – ze zákona povinného – úrazového pojištění zaměstnanců investovali i do doplňkového pojištění obecné odpovědnosti. V jakých situacích se vyplatí, si můžete přečíst v našem článku k pojištění odpovědnosti.

Zodpovědnost za svěřený majetek

Při práci z domova potřebuje zaměstnanec většinu IT vybavení, které běžně používá v kanceláři zaměstnavatele. Obvykle se jedná o telefon, notebook nebo stolní počítač s monitorem, tiskárnu, občas také projektor a další IT doplňky. Z tohoto důvodu se vyplatí zaměstnavateli sjednat  majetkové pojištění věcí zaměstnavatele, které zaměstnanci používají při práci z domova. Zkontrolujte si svou pojistnou smlouvu. Obvykle se jako místo pojištění, to znamená místo, kde jsou věci chráněny, uvádí prostory firmy (zaměstnavatele). Pro pojištění firemního majetku během práce z domova je proto nutné mít ve smlouvě uvedeno, že pojištění je platné i na dalších místech. Jinak pojišťovna případnou škodu na firemním majetku v rámci domácí kanceláře neproplatí.

Proškolení zaměstnanců

Firmám se vyplatí hromadně proškolit své zaměstnance na podmínky práce v domácí kanceláři a po absolvování takového školení si od nich nechat potvrdit, že toto školení absolvovali. V rámci tohoto potvrzení by měli zaměstnanci převzít zodpovědnost za dodržování základních bezpečnostních pravidel. Firmy tak sníží tak rizika dopadů nejčastějších komplikací během práce z domova a omezí zbytečně se opakující dotazy zaměstnanců.

Zaměstnavatel by také měl získat možnost na vyžádání vstoupit do prostor domácí kanceláře kvůli kontrole dodržování pravidel bezpečnosti práce. Na základě návštěvy může po zaměstnanci vyžadovat úpravy domácí kanceláře, aby byla pro práci skutečně bezpečná, související náklady ale musí logicky uhradit sám zaměstnavatel.

Co dát do pracovní smlouvy

Dohoda o práci z domova může být uzavřena samostatně nebo jako součást pracovní smlouvy. Měla by upravovat minimálně tyto body:

 • Místo výkonu práce.
 • Omezení míst vhodných pro výkon práce.
 • Způsob zadávání práce, její kontroly a odevzdávání (včetně pravidel souvisejících s ochranou datového přenosu).
 • Množství práce, které může být po zaměstnanci vyžadováno za určitou dobu.
 • Omezení pracovní doby (hodinové denní limity, omezení práce v noci a během víkendu, čerpání povinných přestávek).
 • Pravidla odměňování zaměstnance (metodika výpočtu mzdy, práce přesčas, v noci a o víkendu)
 • Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).
 • Možné proplácení nákladů zaměstnance při práci z domova (energie, internet, provoz a údržba vlastních pracovních nástrojů).
 • Pravidla pro zacházení s firemním majetkem (např. telefon, počítač nebo software), včetně případné možnosti jeho použití pro soukromé účely.

Pojistit si můžete i špatná manažerská rozhodnutí

Od začátku letošního roku se zpřísnil zákon o obchodních korporacích, a na členech statutárních orgánů korporací tak leží větší riziko dopadu špatných rozhodnutí. Proti možným následkům špatných manažerských rozhodnutí se ale naštěstí můžete spolehlivě pojistit.

6 minut čtení
Obrázek ke článku Pojistit si můžete i špatná manažerská rozhodnutí

Běžný zaměstnanec má z pohledu korporace docela bezstarostný život. Jeho jedinou odpovědností je dělat svou práci dobře. Když náhodou způsobí nějakou škodu, může po něm zaměstnavatel chtít jen maximálně 4,5násobek jeho průměrného výdělku. Oproti tomu manažeři korporací, kteří jsou členy jejích statutárních orgánů, sice mají v podstatě ten samý úkol, ale následky v případě neúspěchu jsou mnohem horší. Jejich větší odpovědnost sice zohledňuje vyšší plat, ale pokud způsobí korporaci porušením svých povinností nějakou škodu, musí ji zaplatit celou.

Zákon o obchodních korporacích přitvrdil

Člen statutárního orgánu korporace (dále v textu jen „statutár“) má povinnost chovat se jako řádný hospodář, tedy dělat rozhodnutí nepoškozující korporaci. Pokud jeho rozhodnutí korporaci poškodila a vedla třeba až k prohlášení úpadku, mohl v odděleném civilním řízení soud posuzovat, jestli statutár udělal všechno pro to, aby úpadku zabránil.

Od začátku letošního roku už ale není odpovědnost současného nebo bývalého statutára řešena jako ručení. Pokud se korporace dostane do úpadku, může soud rozhodovat o tom, jestli odpovědnost statutára v daném případě existuje a pokud ano, pak určí, jakou měrou statutár svým porušením povinností přispěl k nedostatečné výši majetkové podstaty v insolvenčním řízení a v jaké výši musí statutár přímo do majetkové podstaty doplnit chybějící prostředky k uhrazení dluhů korporace.

Insolvenční soud místo civilního

O odpovědnosti a přesné výši závazku statutára už nerozhoduje „běžný“ civilní soud v odděleném řízení, ale přímo insolvenční soud v rámci insolvenčního řízení, a to na základě žaloby insolvenčního správce. Insolvenční soud může také nařídit, že statutár musí vrátit do majetku korporace své odměny a další benefity, které získal během výkonu své funkce v rozhodném období. To dosud zahrnovalo dva roky zpětně ode dne vyhlášení úpadku. Od letošního roku se ale toto období prodloužilo na dva roky zpětně už od samotného zahájení insolvenčního řízení.

Povinnost „vyrovnat (resp. ručit za) dluhy korporace“ platila v předchozích letech pro členy všech volených orgánů korporací. Nově se tato povinnost týká jen současných nebo bývalých statutárů a případně osob, které takové postavení prakticky mají, i když nejsou přímo statutárové dané korporace.

Pojištění D&O ochrání statutáry korporací

Mohlo by se zdát, že být statutárem korporace je neúnosně riskantní. Odpovědnost statutára nelze předem nijak omezit a vůči své obchodní korporaci odpovídá celým svým majetkem. Statutár navíc nikdy nemůže s jistotou vyloučit, že se některá z jeho rozhodnutí v budoucnu ukážou jako chybná. Následky takových chybných rozhodnutí mohou zásadně dopadnout nejen na něj, ale i na další osoby (manžele, dědice nebo právní nástupce). Naštěstí i na tyto situace pamatují pojišťovny a nabízejí pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti – neboli D&O pojištění.

D&O je zkratka anglického výrazu Directors´ and Officers´ Liability Insurance. Jde o obecně používaný termín pro pojištění odpovědnosti statutárů.

D&O pojištění je určeno manažerům nejrůznějších obchodních korporací pro situace, kdy musí nahradit újmu způsobenou jejich špatným rozhodnutím při výkonu funkce statutára. Nejčastěji může takovou újmu způsobit nedbalost, chyba, nesprávné prohlášení, nekonání nebo jiné špatné kroky. Jejich důsledkem je poškození akcionářů, společníků, věřitelů, zákazníků, orgánu veřejné moci nebo samotné obchodní korporace.

Aby manažerská rozhodnutí tolik netížila

Pojištění D&O je vhodné pro statutáry jakékoli korporace, tedy nejen typicky velkých obchodních korporací, ale také menších a rodinných společností, družstev nebo nejrůznějších spolků. Pojištění D&O se logicky velmi rychle po svém uvedení stalo běžnou součástí ucelené nabídky pojištění podnikatelských rizik. Mělo by patřit k povinné „výbavě“ statutárů.

Jestliže pojištění D&O ještě nemáte, znovu zvažte možná rizika, kterým bez tohoto pojištění vystavujete nejen sebe, ale i své blízké. Pokud pojištění D&O máte, ověřte si ve své pojišťovně, jestli vaše pojistka zahrnuje i rizika podle nové úpravy zákona o obchodních korporacích. Např. pojištění D&O u Generali České pojišťovny se na nově upravený režim odpovědnosti orgánů společnosti vztahuje od 1. ledna 2021 automaticky i u dříve uzavřených smluv.

Podrobnosti o odpovědnosti členů orgánů obchodních korporací v souvislosti s insolvenčním řízením a prohlášením jejich úpadku obsahuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.


Jak na pojištění silničních dopravců

Provozujete silniční nákladní dopravu? Pak nepodceňte pojištění odpovědnosti silničního dopravce. Špatně nastavené nebo dokonce žádné pojištění může firmu snadno přivést až k existenčním problémům. Poradíme, jak se vyhnout nejčastějším chybám.

5 minut čtení
Obrázek ke článku Jak na pojištění silničních dopravců

Pokud patříte mezi provozovatele silniční nákladní dopravy, sami dobře víte, že to rozhodně není podnikání pro slabé povahy. Neustále řešíte, jak sehnat spolehlivé řidiče, omezit dopravní nehody, zabránit krádežím. A do toho vás straší komplikace spojené s poškozením převáženého nákladu. Právě na pojištění odpovědnosti silničních dopravců se nyní podíváme podrobněji.

Jako silniční dopravce byste neměli vyjet do provozu bez několika pojištění. Kamiony chrání havarijní pojištění, řidiče obvykle pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli a vůbec největší pozornost byste měli věnovat pojištění odpovědnosti za náklad. Jakákoli havárie bez tohoto pojištění totiž pro vás může být likvidační. Zejména pokud převážíte náklad v milionových hodnotách.

Připlaťte si za asistenci

Nejčastější škody na nákladu v praxi vznikají kvůli špatné manipulaci při nakládání nebo vykládání nebo v důsledku dopravních nehod. Časté jsou i škody způsobené poruchami chladicích boxů nebo protržením plachty návěsu. Všechny tyto případy jsou kryty v základu pojištění odpovědnosti. Zvažte ale i připojištění proti loupežnému přepadení a krádeži, hodnotný převážený náklad často láká nejrůznější nenechavce.

Stejně jako u jiných typů pojištění máte možnost si sjednat pojištění velmi užitečných asistenčních služeb, které v tomto případě obsahují:

 • přeložení přepravovaného nákladu z místa havárie,
 • přistavení náhradního vozidla,
 • odvoz přepravovaných věcí do místa uskladnění,
 • uskladnění přepravovaných věcí,
 • vyproštění havarovaného vozidla,
 • zorganizování hovoru v angličtině.

Jistě není těžké si představit, jak velké usnadnění v případě nehody nebo jiného problému  zejména v zahraničí mohou asistenční služby  přinést. Doslova k nezaplacení…

Znáte dobře platná pravidla silniční dopravy?

Od 1. ledna 2019 platí v České republice nová pravidla pro vnitrostátní silniční nákladní dopravu, jde o tzv. Úmluvu CMR. Především mezi zákazníky autodopravců je ale ještě stále hodně těch, kteří tato pravidla příliš neznají, a kvůli tomu mohou vznikat nepříjemná a zbytečná nedorozumění.

Úmluva CMR, neboli Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě, byla uzavřena v Ženevě 19. května 1956. Od 1. ledna 2019 platí některá její ustanovení také pro vnitrostátní silniční nákladní dopravu v České republice. Úmluva upravuje mimo jiné váhové omezení odpovědnosti dopravce. Majitelé přepravovaného nákladu už nemusí od dopravce automaticky obdržet odškodnění odpovídající hodnotě nákladu, protože se primárně posuzuje hmotnost přepravovaného nákladu. Konečná náhrada škody ze strany dopravce tak bývá mnohem nižší, než skutečná cena nákladu.

 

Dejte si pozor především na následující tři nejčastější mýty:

 

1. Musíte vždy uhradit celou hodnotu poškozeného převáženého nákladu.

 

O výši náhrady škody nerozhoduje cena, ale hmotnost nákladu.

Náhrada škody nesmí přesáhnout 8,33 SDR za 1 kilogram chybějící hrubé váhy nákladu. Pokud dojde například k úplnému zničení nákladu, třeba automobilu o hmotnosti zhruba 2 000 kg a s pořizovací cenou 2,5 milionu korun, musíte nahradit škodu pouze ve výši pouze zhruba 525 tisíc korun. Úmluvou CMR se řídí i pojištění odpovědnosti silničního dopravce. Výpočet pojistného plnění tak vychází z hmotnosti nákladu, bez ohledu na jeho skutečnou hodnotu.

 

2. Na navýšení odpovědnosti se dá nějak ústně domluvit.

 

Vyšší náhradu škody může po vás odesílatel požadovat při splnění podmínek článku 24 Úmluvy CMR.

Při poškození drahého a lehkého nákladu během přepravy není odškodnění podle váhového limitu dle Úmluvy CMR  často dostatečné. Odesílatel ale může zaplatit příplatek k přepravnému a uvést v nákladním listě cenu nákladu. V tom případě pak odpovídáte až do výše skutečné ceny nákladu, resp. do částky stanovené v nákladním listě.

 

3. Přijeli jste na vykládku pozdě, zaplatíte odškodné, které si zákazník sám stanoví.

 

Pokud je překročena dodací lhůta a zákazníkovi prokazatelně vznikla škoda, musíte ji nahradit, ale jen do výše dovozného.

Jestliže dodáte náklad pozdě, musí poškozená strana prokázat, že u ní z tohoto důvodu došlo ke škodě.  Dle Úmluvy CMR ale odpovídáte za takto vzniklé škody pouze do výše dovozného.


Pokud dobře neznáte nejnovější nařízení a nemáte dostatečné pojištění, můžete si způsobit velké problémy. Nastudovat nová nařízení si musíte každý sám, o rozšířenou ochranu převáženého nákladu se však spolehlivě postará pojištění odpovědnosti silničních dopravců.


Jak vybírat nové zaměstnance do firmy

Úspěch každé firmy určuje spousta faktorů. K těm nejdůležitějším jednoznačně patří její zaměstnanci. Poradíme vám, jak do vaší firmy přilákat vhodné uchazeče o práci, vybrat z nich ty nejvhodnější a udržet u vás nové kolegy co nejdéle.

4 minuty čtení
Obrázek ke článku Jak vybírat nové zaměstnance do firmy

Máte úspěšně rostoucí firmu a potřebujete řešit nábor nových zaměstnanců? Pokud nejste zkušený personalista nebo psycholog, můžete snadno udělat zbytečné chyby. Nábor nových lidí je sice s vlastním personalistou podstatně jednodušší, ale můžete ho zvládnout i sami. V tomto článku vám poradíme, jak oslovit kvalitní uchazeče a správně si mezi nimi vybrat.

Dobře si rozmyslete, koho hledáte

Ze všeho nejdřív musíte mít jasně vytvořenou představu o pracovní pozici, na kterou sháníte nové kolegy. Stanovte konkrétní náplň práce pro novou pozici, její povinnosti a úkoly. Ujasněte si, jaké daná pozice vyžaduje zkušenosti, znalosti a dovednosti. Velmi důležité je také určit, jaký typ osobnosti je vhodný nejen na samotnou novou pozici, ale také pro celý tým, do kterého se má nový kolega zařadit. Nový zaměstnanec by měl stávající tým vhodně doplnit, aby posunul firmu dál.

Váš stávající tým může být třeba plný silných osobností, kteří se předhánějí v kreativitě, ale realizace pak trochu vázne. V takovém případě se vyplatí přijmout pracovitého introverta. Pro opačnou situaci, kdy zaměstnáváte spíše tiché dříče, mezi kterými se občas zadrhává komunikace, se zase vyplatí poohlédnout po společenském extrovertovi, který tým může více spojit. Pro přesnější určení osobnostních předpokladů se dají použít speciální testy, na které si firmy často najímají psychologa.

Motivací nejsou jen peníze

Jakmile máte pohromadě všechny požadavky na nového člověka, zamyslete se nad tím, jak ho budete motivovat. Základem je samozřejmě plat odpovídající dané pozici, ale samotný plat už není jediným rozhodujícím kritériem uchazeče. Na takřka stejné úrovni jsou zaměstnanecké benefity. Pro ty by mělo platit, aby především vycházely vstříc potřebám zaměstnanců, byly originální a konkurenceschopné, a ideálně také umožnily zaměstnancům skloubit pracovní i osobní život. Váš zaměstnanec potřebuje duševní, fyzickou i sociální pohodu, k tomu mohou pomoci například relaxační prvky na pracovišti (šipky, fotbálek), multisport karta, stravenky, vzdělávací a jazykové kurzy, příspěvky na penzi, dovolená navíc nebo zaměstnanecké slevy.

Všechny benefity samozřejmě nemusíte nabídnout novému zaměstnanci hned v den jeho nástupu. Benefity jsou výborným nástrojem, jak vaše zaměstnance motivovat postupně. Firmy mají většinou jasně nastavené systémy mezd a odměn, benefity jsou ale otevřené k dalšímu jednání. Firmy se většinou dělí na dvě hlavní skupiny, jedna upřednostňuje vyšší mzdu a druhá šíři benefitů. Ideální je obojí skloubit, nejhorší variantou naopak je, když firma nenabízí ani benefity ani adekvátní peníze. Pak jen těžko dostane mezi své zaměstnance skutečně kvalitní uchazeče a dokáže je „udržet“ delší dobu.

Vytvořte nápaditý inzerát

Když budete mít jasno, koho do své firmy hledáte a co mu nabízíte, je potřeba připravit pracovní inzerát. Především kvalita a umístění inzerátů rozhodne o tom, jací lidé k vám zamíří na pracovní pohovor. Na pracovním inzerátu se proto určitě nevyplatí šetřit čas a kreativitu. Váš inzerát můžete zdarma umístit na neplacené weby a vaše sociální sítě, ale také mezi stávající zaměstnance.

Určitě se vyplatí investovat i do placených služeb, které vám ušetří čas při pohovorech, protože umí váš inzerát lépe zamířit na vhodné uchazeče. Některé pracovní portály oslovují více uchazeče s vyšším vzděláním, jiné dělnické profese nebo absolventy, další nabízejí práci ve startupech.

Životopis berte s rezervou

Uchazeči o práci často nedokážou správně napsat ani jednoduchý strukturovaný životopis. Řada z nich navíc uvádí zastaralé, zbytečné a nerelevantní údaje, výjimkou nejsou ani vyloženě vymyšlená data. Kvalitně sestavený životopis samozřejmě napoví o osobnosti uchazeče, ale nemusíte ho nezbytně vyžadovat. Především když hledáte spíš kreativitu a osobitost, nebojte se vsadit spíše na motivační dopis ve stylu „napiš a zaujmi nás“. Během pracovních pohovorů se pak vyplatí klást důraz především na to, jak uchazeč přemýšlí a je schopen okamžitě reagovat na řešení problémů. Životopis nebo motivační dopis by měl tedy mít spíš doplňkový charakter než hlavní rozhodovací hlas.

V případě, že se vám na danou pozici sejde příliš mnoho uchazečů, bylo by časově neefektivní absolvovat se všemi osobní setkání. V takovém případě je potřeba uchazeče protřídit. K tomu může posloužit například druhé písemné kolo výběru, kdy budete vyžadovat vypracování nějakého úkolu. Část uchazečů takový úkol vůbec nevypracuje, část to udělá nekvalitně. Zůstanou ti, kteří mají opravdový zájem o práci a jsou pečliví.

Věnujte čas přípravě na pracovní pohovory

Na pracovní pohovor se musí připravit nejen uchazeč, ale také vy jako zaměstnavatel. Připravte si proto dopředu otázky, které chcete uchazeči o práci položit. Prohlédněte si jeho sociální sítě a případné další aktivity v online prostředí. Během pohovoru byste měli prověřit, jaké má uchazeč předchozí zkušenosti, co se mu dosud povedlo, jaká byla jeho role v týmu a proč nyní hledá novou práci.

Nevsázejte také pouze na první dojem. Pokud někdo vystupuje sympaticky a sebevědomě, rozhodně to neznamená, že skutečně má potřebné schopnosti – a samozřejmě to platí i naopak. Zvažte také zapojení dalších lidí z vaší firmy do pohovoru, získáte tak další úhly pohledu a větší objektivitu.

Vykročte pravou nohou

Jakmile ve vašem personálním sítu zůstane vítěz a nastoupí do vaší firmy, investujte dostatek času jeho vstupnímu proškolení. Proveďte ho vaší firmou, seznamte s ostatními, motivujte ho ke spolupráci. Nový zaměstnanec představuje pro firmu příležitost, ale také určité riziko. Nezapomeňte podepsat předávací protokoly na veškerý svěřený majetek firmy a poučit nového kolegu o jeho zodpovědnostech.

V den nástupu do zaměstnání se zaměstnancům vyplatí uzavřít pojištění odpovědnosti při výkonu povolání. Toto pojištění řeší nejčastěji škody, které zaměstnanec způsobí na majetku firmy, kdy jej nechtěně poškodí nebo zničí.  Patří do něj ale také náhrada nákladů způsobených ublížením na zdraví, čisté a následné finanční škody nebo náklady na právní zastoupení. Navíc si může zaměstnanec vybrat z několika volitelných připojištění: Řízení - skupina B; Řízení – všechny skupiny (vč. řízení pracovních strojů); Ztráta svěřených věcí; Pokuty, penále; Vadná manuální práce a chybná obsluha a Přeprava, včetně nakládky a vykládky.  


Nabízíme zábavu na celý den, říká Antoš Jiří

Okolí vesnice Milovice bylo pro českou veřejnost dlouho uzavřeno, protože si zde vybudovala svou základnu armáda a využívala prostor jako tankodrom. Sametová revoluce ovšem jeho provoz ukončila a zdevastované pozemky zůstaly ležet ladem. Naštěstí ne na dlouho – odkoupil je Jiří Antoš a během několika let proměnil na rodinný zábavní park Mirakulum. Přečtěte si, jak se k této myšlence dostal a co obnáší provoz takto rozsáhlého projektu.

10 minut čtení
Obrázek ke článku Nabízíme zábavu na celý den, říká Antoš Jiří

Kdy vás poprvé napadla myšlenka na rodinný park a co vás k ní přivedlo?

Od roku 2006 se moje původní firma začala věnovat výrobě dětských hřišť. V rámci inspirace jsem postupně navštěvoval jiné velké rodinné parky v Evropě. Při návštěvě jednoho parku v Německu, který byl také spojen s výrobou dětských hřišť, mi poprvé začala zrát v hlavě myšlenka vybudovat i vlastní zábavní park. To bylo v létě roku 2010. Tuto myšlenku umocnil i fakt, že jsem výhodně koupil tankodrom v Milovicích, původně jako skladovací prostor. Vlastně jsem na začátku ani nevěděl, jak velké jsou jeho pozemky. Teprve s myšlenkou na výstavbu zábavního parku jsem zjistil, že plocha bývalého tankodromu bude pro vybudování rodinného parku dostatečná a pozemky půjde pro tento záměr upravit. Na začátku totiž byly kvůli předchozímu způsobu využívání v dezolátním stavu.

Stavěli jste Mirakulum sami nebo to byla zakázka na klíč?

Díky tomu, že se moje druhá firma věnuje výrobě dětských hřišť, pustili jsme se do budování parku svépomocí, na začátku roku 2011. A bavilo nás to natolik, že jsme už za necelé dva roky dokázali vyrobit několik desítek atrakcí včetně dominantního hradu a habrového bludiště, takže jsme mohli už v září roku 2012 otevřít na ploše přibližně 5 hektarů první fázi skutečně „zábavního parku“ a ne pouze „velké dětské hřiště“.

Jak velká je nyní plocha vašeho rodinného parku?

Náš park má aktuálně rozlohu 12 hektarů. Z toho 10 hektarů tvoří plocha samotného parku a zbytek z velké části parkoviště. Na konci loňského roku jsme navíc přikoupili dalších 15 hektarů pozemků, z nichž 10 hektarů bude určeno pro další rozšíření parku a zbývajících 5 hektarů vyhradíme z velké části na parkoviště a menší na louku pro firemní akce. Na rozšiřování parku jsme začali intenzivně pracovat hned po nákupu pozemků.

Je Mirakulum založeno na investorech nebo jste naprosto soběstační?

Před otevřením Mirakula jsem si půjčil jen relativně malou částku od soukromé osoby, kterou jsem do dvou let splatil, takže většinu vstupní investice jsem zvládl pokrýt sám z provozu tehdejšího podnikání. Od té doby je Mirakulum naprosto soběstačné, vše pokrýváme z vlastních příjmů a žádného investora nepotřebujeme. Park Mirakulum je také nejlepší reklamou pro naše dětská hřiště na klíč, takovou velkou expozicí, kromě spousty zábavy pro celé rodiny. Takže obě firmy si poskytují vzájemnou synergii.

Název parku – Mirakulum – Vás napadl hned nebo jej vytvořil někdo jiný?

Pár měsíců jsme doma dávali dohromady seznam nejrůznějších možných názvů. Většinou to byla dvě slova jako třeba čarovný les, kouzelný svět a podobně. Řešili jsme to především s mým starším synem. A ten jednoho dne vyslovil „mirakulum“. Miraculum je slovo z latiny, Miracle z angličtiny (zázrak). Ale vůbec nám nešlo o samotnou podstatu slova, líbilo se nám především foneticky. Hezky se „kutálí“ na jazyku, zní trochu tajemně, trochu jako zaklínadlo. Hned jsme ho počeštili, udělali z něj Mirakulum a bylo hotovo.

Kolik lidí se o chod parku stará? Máte sezónní pracovníky nebo stálý tým?

Náš stálý tým tvoří 28 kmenových pracovníků, jsme taková velká rodina. Během vrcholné sezóny o prázdninách ovšem zaměstnáváme až 200 lidí, kteří se v areálu různě střídají. Dáváme prostor studentům na letní brigády i agenturním pracovníkům. Využíváme také pracovní sílu z blízké věznice v Jiřicích, kdy si vybrané osoby sami ráno přivážíme a odpoledne odvážíme zpět, jedna se o tzv. odsouzené s volným pohybem. Předsudky k vězňům rozhodně nejsou na místě – na stavbě a údržbě Mirakula se podílejí už od konce roku 2011 a za dobu provozu našeho parku nám jich pomáhalo už několik set. S jejich prací jsme natolik spokojeni, že desítce vězňů po výkonu jejich trestu aktuálně poskytujeme trvalý pracovní poměr. A své druhé šance se chopili příkladně.

Jak náročná je pravidelná údržba provozního zázemí?

Nechci to zbytečně zveličovat, ale údržba je samozřejmě potřeba neustále a při velikosti našeho parku je tedy i dost rozsáhlá. Přestože našim vlastním výrobkům naprosto věříme a díky velkému vytížení atrakcí jsme je léty dostatečně prověřili, kontrolujeme jejich stoprocentní stav – vizuální i technický – neustále.

Dětská hřiště se obecně kontrolují třífázově. Vizuální kontrola probíhá denně, aby se okamžitě odhalily možné přímé zdroje nebezpečí. Provozní kontrola spojená se zápisem a případným fyzickým seřizováním probíhá zhruba dvakrát měsíčně. Hlavní kontrola opět spojená s podrobným zápisem má roční periodu a v jejím rámci se i preventivně mění některé díly. Bezpečnost návštěvníků a perfektní stav atrakcí jsou naším hlavním závazkem.

Každý rok se rozšiřujete. Podle čeho vybíráte, jaké atrakce přibydou?

Dalo by se říct, že s rozšiřováním areálu nám pomáhají sami návštěvníci. Podle jejich zájmu o atrakce se rozhodujeme, které přidáme nebo rozšíříme, a v minulosti vlastně rozhodli i o tom, jaká stanoviště jsme nahradili. Park máme nyní velmi dobře vyvážený a pestrý, ale jednu mezeru přesto máme: Mirakulum bylo dlouhodobě určeno pro rodiny s dětmi řekněme od pěti let a chyběla nám zóna pro nejmenší děti. Tuto zónu proto právě dokončujeme a zařadili jsme do ní spoustu atrakcí, které nejmenší předškolní děti baví. Současně nabízíme zvýšený komfort pro rodiče, aby mohli relaxovat v odpočinkové zóně bez obav, že se jim dítě někam zatoulá – po celou dobu totiž uvidí na jediný východ z této zóny. Zón s podobnou filozofií bude v Mirakulu brzy více.

Vnímáte Váš park jako byznys nebo spíš srdeční záležitost?

Je to přesně padesát na padesát. Oba tyto aspekty se vzájemně ovlivňují a jsou v takřka dokonalé harmonii. To, že máme ziskové hospodaření, nám dává dostatek volnosti a práce pro nás tedy není nutností, ale skutečnou zábavou. Věřím, že je to na parku vidět a je to také jeden z hlavních důvodů, proč k nám v sezóně pravidelně zavítá přes tři tisíce návštěvníků denně.

Nenudí se v parku dospělí?

Rozhodně ne. Mottem našeho parku je „zábava pro celou rodinu“. Nejsme dětský park, ale plnohodnotný rodinný park. Naprostou většinu atrakcí tedy mohou využít i dospělí každého věku. Pouze několik málo míst je určeno výhradně pro děti a omezeno výškou 120 centimetrů, ale i sem umožňujeme vstup s nejmenšími dětmi i opatrným rodičům. Musí být samozřejmě ohleduplní a skutečně pouze doprovázet své děti, být pouze v jejich blízkosti, ale neužívat atrakci, aby nedošlo k ohrožení jiných dětí. Je asi jasné, že kdyby dospělý třeba naplno skákal na trampolíně, děti by od něj odlétaly jako pingpongové míčky.

S trochou nadsázky často říkám, že rodiče si u nás nesmí způsobit křečové žíly a úpal, takže na celé ploše parku je dostatek odpočinkových, občerstvovacích a relaxačních zón se stínem pro horké dny.

Jaká vaše atrakce je mezi návštěvníky nejoblíbenější?

Těžko vybrat jen jednu, nemáme ani podrobné statistiky, abychom to mohli říct s jistotou. Nicméně nejvíce návštěvníků se především v horkých letních dnech pravděpodobně schází v našem vodním světě a navštěvuje hrad s podzemními chodbami. Nikdo z návštěvníků obvykle nevynechá ani živé bludiště a velké trampolíny. Naše současné atrakce jsou ale už léty prověřené a návštěvníci je chtějí absolvovat všechny, a pokud tedy nějakou vynechají, je to obvykle z časových důvodů.

Jaká atrakce se osobně nejvíc líbí vám a kterou bylo nejtěžší zprovoznit?

Nedokážu říct, že by se mi nějaké naše stanoviště líbilo nejvíc. Mám rád všechna, proto je v parku ostatně máme. Musí nás zaujmout a přesvědčit, že je má smysl vybudovat. Možná nejblíže ale mám k našim naučným zahradám, které jsem osobně ladil do posledního kamínku a proutku – dřevo je moje profese a okrasné rostliny koníček.

Kdybych měl hodnotit podle náročnosti výstavby, vybral bych vodní svět. Ten si vyžádal skutečně hodně energie i trpělivosti při budování a zajišťování potřebných certifikací.

Jak častá jsou zranění návštěvníků v parku?

Protože provozujeme aktivní park, je logické, že zraněním se nikdy zcela nevyhneme. Naštěstí jsou v naprosté většině případů jen drobná, jako typicky občasné odřeniny nebo štípnutí bodavým hmyzem. V areálu máme ošetřovnu a nepřetržitě přítomné profesionální zdravotníky, kteří se v případě úrazu dokážou ve svých elektrických vozítkách rychle dostat na místo potřeby. Úrazů, které by si vyžádaly „sádru“, bylo za dobu provozu Mirakula jen minimum.

Využíváte v rámci provozu Mirakula nějaká pojištění?

Náš park pokrývá pojištění zodpovědnosti pro případ, že by došlo k nějakému zranění způsobenému vadným zařízením nebo našim pochybením. Partnerem Mirakula byla hned od jeho vzniku Generali Česká pojišťovna (dříve Česká pojišťovna), která po celou dobu jeho provozu každoročně přispívá peněžitým darem na náš další rozvoj a společně si pomáháme i marketingově.
Obě mé firmy využívají po celou dobu své existence pojištění od Generali České pojišťovny a v současnosti mají sjednáno také pojištění staveb a movitých věcí, pojištění proti následku živlů, krádeži a loupeži movitých věcí a už zmíněné pojištění obecné odpovědnosti.

Jaké pojištění považujete za nezbytné pro začínající podnikatele, aby mohli „klidněji spát“?

Neexistuje jedno univerzální pojištění, které ochrání vše. Vždy musíte najít vhodnou kombinaci dílčích pojištění. Za úplný základ považuji pojištění prostor, ve kterých firma sídlí a podniká, pojištění provozovaných zařízení, a pojištění odpovědnosti.

V současnosti se nemůžeme vyhnout otázce, jak se na chodu parku projevila pandemie koronaviru?

Letošní sezóna pro nás naštěstí neměla zásadně negativní dopad. Otevřeli jsme sice o měsíc později než obvykle a výrazně se nám snížila návštěvnost předprázdninových školních výletů, ale přesto se nám povedlo udržet vyrovnané hospodaření. Je to dáno především tím, že naše hlavní sezóna je v letních měsících a během nich se jarní omezení uvolnila. Na začátku roku jsme sice měli našlápnuto na rekordní sezónu, ale důsledky koronaviru z ní udělaly sezónu „jen“ průměrnou. Ale i za to jsme samozřejmě vděční.

Mohla by další sezóna s omezeními v důsledku koronaviru způsobit větší problémy?

Pokud by pandemie zasáhla i do letních měsíců a omezení ohledně shromažďování platila dlouhodobě, určitě bychom to výrazně pocítili a začali být ztrátoví. Ale na tyto černé scénáře nechci vůbec myslet, všichni si přejeme, aby se současné komplikace a omezení brzy stala jen nepříjemnou vzpomínkou bez dalších následků.

Museli jste v důsledku pandemie Covid-19 zavést nějaká mimořádná opatření?

Samozřejmě jsme naplnili nejen veškerý povinný rámec, ale přidali i další prvky pro omezení rizika nákazy návštěvníků. Umístili jsme například desinfekce v celém areálu, upozornění na doporučené rozestupy, přidali plexiskla na stánky s občerstvením, používali roušky. Pořídili jsme několik výrobníků ozonových částic na účinnější dezinfekci areálu a toalet. Také nutíme naše zaměstnance, aby pečlivě hlídali svůj zdravotní stav a při zdravotních komplikacích preventivně zůstali doma. Koronavirus se nám ale naštěstí vyhnul – možná je dobrá nálada a přátelské prostředí tím nejlepším antivirotikem.

Chystáte se rozšiřovat i do jiných regionů nebo nabídnout franšízu?

Vzhledem k tomu, že čerstvě nosím za krkem šest křížků a po parku už běhají moje vnoučata, nemám ambice stavět další Mirakulum. Raději se chci naplno věnovat jednomu místu a dále ho rozvíjet. Franšízu do budoucna sice nevylučuji, ale v současné ještě není aktuální. V přeneseném slova smyslu se ale trvale rozšiřujeme na další lokality díky našim dětským hřištím, která dodáváme na klíč na řadu míst u nás i v zahraničí. A ta jsou nejlepší reklamou i pro samotné Mirakulum.

Máte v hlavě další podobné podnikatelské myšlenky, které byste chtěl v dohledné době realizovat?

S Mirakulem máme neustále spoustu dalších plánů, ničemu dalšímu nemám čas ani energii se věnovat. Náš park zaměstnává celou rodinu a doufám, že vydrží i dalším generacím.

A na úplný závěr – jak byste krátce přilákal čtenáře k návštěvě Mirakula?

Nabízíme zábavu na celý den pro celou rodinu.

Jiří Antoš – profil

Jiří Antoš je vyučený truhlář a absolvent střední umělecko-průmyslové školy, oboru výroba nábytku. Po základní vojenské službě nejprve pracoval v Divadle Spejbla a Hurvínka jako truhlář, následně jako restaurátor starožitného nábytku. Ještě v době komunismu provozoval vlastní restaurátorskou dílnu. V roce 1988 měl vážnou dopravní nehodu a během rehabilitace se vyměnil režim, takže po návratu z nemocnice se mohl vrhnout do podnikání naplno. Začal jako profesionální restaurátor starožitného nábytku, který dodával zahraničním odběratelům, postupně až do sítě 500 obchodních domů především v západních zemích. V roce 2006 objevil potenciál dětských hřišť a v rámci firmy TR Antoš se začal věnovat jejich výrobě. K myšlence postavit vlastní rodinný park se dostal v létě roku 2010 a od začátku roku 2011 ji začal intenzivně zhmotňovat v prostorách bývalého tankodromu v Milovicích. První úsek rodinného parku Mirakulum byla zpřístupněn veřejnosti v září roku 2012.


Podnikání bez pojištění odpovědnosti je hazard

I když patříte mezi zodpovědné podnikatele, není v lidských silách předejít veškerým nebezpečím, které číhají na zaměstnance nebo náhodné návštěvníky vašich podnikatelských prostor. Investujte do pojištění odpovědnosti, díky kterému činnost vaší firmy neohrozí následky žádné nehody.

4 minuty čtení
Obrázek ke článku Podnikání bez pojištění odpovědnosti je hazard

Podnikání je běh na dlouhou trať a kdo chce projít alespoň kvalifikací na „větší“ závody, musí se pořádně připravit. Zradit vás může přepálený začátek, nevhodná obuv, zranění, nesportovní chování soupeřů a mnoho dalšího. Jako třeba rozcvičení před startem. Čím je pro závodníka rozcvička, tím je pro podnikatele pojištění odpovědnosti. Bez obojího hodně riskujete, že závod nedokončíte nebo si z něho odnesete trvalé následky.

Vhodně zvolené pojištění odpovědnosti je jednou z mála jistot, které si podnikatel může ve svých začátcích koupit. Zajistí si díky němu ochranu své firmy před řadou rizik, která mohou ve svých důsledcích ohrozit finanční stabilitu firmy nebo celou její existenci. Podívejme se na nejčastější rizika, kterým díky pojištění odpovědnosti předejdete.

Pracovní úrazy zaměstnanců

Každý podnikatel, který zaměstnává třeba jen jediného zaměstnance, má ze zákona povinnost zaměstnance pojistit pro případ pracovních úrazů a nemocí z povolání. Z tohoto pojištění pak dostává případné náhrady pro zaměstnance v případě poškození jejich zdraví, stejně jako náhrady za ztrátu na výdělku, náklady na léčení kompenzace bolestí nebo ztížení uplatnění ve společnosti.

Pojištění ze zákona ale nepokrývá všechna zdravotní rizika a pokud k nějakým takovým u zaměstnanců dojde, musí zaměstnavatelé zaplatit náhrady z vlastní kapsy. S doplňkovým pojištěním odpovědnosti předejte zaměstnavatel nečekaným nákladům na zdravotní péči zaměstnanců, kteří utrpěli nějakou újmu na zdraví kvůli chybě zaměstnavatele. K takovým chybám patří typicky nedostatečné proškolení zaměstnanců nebo nedbalost jiného zaměstnance. Náklady na léčení se u závažnějších úrazů mohou vyšplhat i na několik milionů korun. Ochranu před tímto druhem nároků zaměstnanců může poskytnout pouze pojištění obecné odpovědnosti.

Zranění „náhodných kolemjdoucích“

Podnikatel odpovídá nejen za zranění svých zaměstnanců, ale i případných dalších osob, které pro něj pracují. Typicky lidí s živnostenským listem, kteří s ním spolupracují v rámci tzv. Švarc systému na základě smlouvy o dílo. Představte si třeba situaci, kdy zaměstnanci stavební firmy špatně smontují lešení, a to se zřítí na několik najatých „živnostníků“. Protože se nejedná o zaměstnance, zákonné pojištění se na takové úrazy nevztahuje.

Zranění může potkat i osoby, které s firmami nijak nespolupracují a byly jen ve špatnou chvíli na špatném místě. Pokud za toto místo odpovídá firma (například pád úlomků budovy nebo uklouznutí chodce na neuklizeném chodníku ve vlastnictví firmy), bez pojištění odpovědnosti musí zraněné náhodné kolemjdoucí odškodnit z vlastních peněz. Náhrady přitom mohou u nejtěžších úrazů dosahovat i několika desítek milionů korun.

Zranění při řízení firemních vozidel

Často se zapomíná, že zaměstnanci nemusejí řídit jenom firemní automobily, které jsou povinně pojištěny na odpovědnost za škodu z provozu (neboli povinné ručení). Toto pojištění sice kryje následky dopravních nehod na silnicích nebo v případě traktorů i na poli, ale na řadu dalších motorových vozidel se nevztahuje. Především na pracovní stroje, které běžně nejezdí po silnicích – například motorové vysokozdvižné vozky, nákladní auta přepravující materiály v rámci lomu nebo malé traktory používané pro sekání trávy. Pokud tato vozidla způsobí svou jízdou jakoukoli škodu nebo zranění, musí ji nahradit provozovatel vozidla, a bez pojištění obecné odpovědnosti opět z vlastní kapsy.    

K nehodě přitom může dojít nejen během jízdy, ale také během činností takového pracovního stroje. Příkladem je třeba bagr, který během prací omylem přeruší kabel přívodu elektřiny. Na takovou situaci se povinné ručení nevztahuje a nutnosti zaplacení odškodnění z vlastní kapsy se vyhnete jen díky pojištění obecné odpovědnosti.

Dobře si spočítejte limity pojištění

Aby pojištění odpovědnosti dobře plnilo svůj účel, musíte si především zvolit dostatečný limit plnění. Pojišťovna vám uhradí škodu pouze do této výše a cokoli nad tuto hranici budete muset zaplatit z vlastních prostředků. Pečlivě proto zhodnoťte reálně hrozící rizika, abyste vaši firmu ochránili opravdu spolehlivě. Rozdíl v pojistném není ani při zvolení vyššího limitu pojistného plnění tak výrazný, ale případné vyšší odškodnění z vlastních prostředků může vaši firmu přivést až k existenčním problémům.


Pojištění majetku může zachránit firmu

Do pojištění majetku by měl investovat každý podnikatel. Nebudete pak muset řešit, kde vezmete prostředky na nečekané opravy nebo jak vyrovnáte ztrátu z přerušení činnosti firmy. S dobře nastaveným pojištění firemního majetku ušetříte peníze, nervy i čas.

4 minuty čtení
Obrázek ke článku Pojištění majetku může zachránit firmu

Představte si situaci, která bohužel občas potká snad každého podnikatele: napjatý rozpočet, peníze ležící v nezaplacených fakturách, dočasný pokles poptávky. Pokud se v takové situaci ještě něco zkomplikuje, je firma krůček od zavření.

Zatímco chování trhu nebo vašich obchodních partnerů příliš neovlivníte, s řešením dopadů náhodným poškozením firemního majetku můžete předcházet. Na nečekané opravy totiž často nejsou peníze a už vůbec ne v době, kdy se firmě zrovna moc nedaří. Se správně sestaveným pojištěním firemního majetku získáte jistotu, že peníze na případné opravy vám už nikdy nebudou chybět.

Chraňte se především proti živlům

Pojišťovny v současnosti ví o prakticky všech nebezpečích, které by mohly způsobit poškození nebo zničení majetku. A o čem ví, to většinou dokážou i pojistit. Zaplatit pojištění „na všechno“ by samozřejmě bylo až příliš drahé, ale pokud věnujete čas jeho přizpůsobení přesně na míru vaší firmy, levnější pocit jistoty si určitě nekoupíte.

Nejčastěji komplikují firmám provoz přírodní živly – především voda, oheň, mráz a vítr ve všech svých podobách. Časté jsou také padající stromy a kameny nebo údery blesku. Pojistit proti živlům byste proto měli celý hmotný firemní majetek, tedy stavby a jejich vybavení, typicky stroje a elektroniku.

V rámci pojištění firemního majetku můžete být chráněni i proti přerušení provozu firmy. Nejenže tedy dostanete peníze na opravy poškozených věcí, ale po dobu opravy věcí zajišťujících provoz firmy vám pojišťovna zaplatí i ušlý zisk.

Chybovat je lidské

Dočasným majetkem firmy jsou, přeneseně řečeno, i její zaměstnanci. Také tento „majetek“ se vyplatí pojistit. Zaměstnanci mohou poškodit firemní majetek, vyrobit vadné zboží nebo třeba způsobit zranění, ať už sobě nebo někomu jinému. Časté jsou také pracovní úrazy. Škodu musí v takových případech zaplatit firma, s uzavřeným pojištěním zodpovědnosti se o to ale postará pojišťovna.

V pojištění firemního majetku byste neměli zapomínat ani na krytí poškození, které lidé způsobí záměrně. K takovým patří především vloupání, krádeže, loupeže a vandalismus.

Sestavte si pojištění na míru

Aby byla cena pojištění co nejvýhodnější, musíte si především dobře rozmyslet, jaká nebezpečí vašemu firemnímu majetku reálně hrozí a v jak velké lokalitě podnikáte (Česko nebo i zahraničí). Pokud pracujete v pronajatých kancelářích, nemusí vás zajímat pojištění nemovitosti proti živlům, ale pouze vašeho vybavení kanceláře. Jestliže využíváte stroje na operativní leasing, máte případné opravy už v ceně pronájmu.

Cenu pojištění ovlivňuje také druh vašeho podnikání a pojistné plnění, tedy maximální částka, jakou může firma od pojišťovny dostat, jestliže dojde ke škodě. Tuto částku si dobře rozmyslete, záleží pouze na vašem rozhodnutí. Čím více peněz budete mít nárok chtít od pojišťovny, tím víc jí logicky musíte pravidelně platit na pojistném. Určit přesný rozsah pojištění je to hlavní, co v souvislosti s pojištěním obecně čehokoli nesmíte podcenit.

Tip: Aktualizujte pojistné smlouvy

Uvědomte si, že podpisem smlouvy by vaše spolupráce s pojišťovnou neměla končit. Pokud vaše firma zvýší hodnotu svého majetku, například rekonstrukcí provozovny nebo třeba pořízením nového vybavení, je nutné tyto změny zohlednit i v pojistné smlouvě. Pojištění zkrátka funguje dobře jen tehdy, když se s ním stále průběžně pracuje.

 

V případě nějaké škody na pojištěném majetku zaplatí pojišťovna jeho opravu v tzn. nových cenách. Jsou to ceny za pořízení nových věcí a dílů. Jestliže dojde například k požáru výrobní linky, pojišťovna zaplatí náklady na opravu v nových cenách, neodečítá tedy opotřebení opravovaných dílů, které v době požáru už nebyly nové.

Nejčastější chyby při pojištění majetku

 • Špatně nastavená pojistná částka nebo limit plnění
 • Nedostatečné pokrytí možných rizik
 • Zastaralá pojistná smlouva
 • Nevhodně stanovená spoluúčast
 • Nízké zabezpečení majetku

Jak začít podnikat, díl 1.

Začínáte podnikat? Jak se říká, dvakrát měř a jednou řež. Řadu věcí je třeba zvážit předem, abyste se později vyhnuli obtížím. A jaká forma podnikání je pro vás ta nejvýhodnější? Inspirujte se naším podnikatelským průvodcem.

2 minuty čtení
Obrázek ke článku Jak začít podnikat, díl 1.

Stejně jako před začátkem sportovního zápasu, i před vstupem mezi podnikatele platí, že na začátku mají všichni stejné šance. Uspět se svou podnikatelskou myšlenkou tedy může v podstatě každý, pokud ji doplní i pořádným kusem poctivé práce a nasazení. Jenže o co víc každého podnikatele baví plánování růstu a vymýšlení nových nápadů, o to méně se obvykle zabývá nudnou administrativou. Právě v ní se proto často dělají chyby, které můžou mít později nepříjemné následky. Dobře zvládnutá administrativa je zkrátka základem každé zdravě fungující firmy. V tomto článku se dozvíte, jaké jsou základní možnosti, výhody a nevýhody jednotlivých forem podnikání.

Budete živnostník, nebo firma?

Ještě, než se vydáte na živnostenský úřad nebo svěříte do rukou specialistů na založení firem (většinou advokátních kanceláří a notářů), musíte udělat jedno zásadní rozhodnutí. Chcete se stát živnostníkem (fyzickou Osobou Samostatně Výdělečně Činnou neboli OSVČ), nebo majitelem firmy (tzv. právnickou osobou)? Živnostník má sice jednodušší administrativu, ale za svoje případné podnikatelské nezdary ručí celým svým majetkem. Majitel firmy bude mít více papírování, ale ručí obvykle pouze jejím majetkem. Hlavní výhody a nevýhody OSVČ a firem shrnuje následující tabulka.

 

Pro přidělení živnostenského oprávnění stačí jedna návštěva živnostenského úřadu, vyplnění jednotného registračního formuláře a uhrazení správního poplatku 1 000 Kč (samozřejmě také věk 18 a více let a trestní bezúhonnost). Proces založení firmy je o poznání složitější a nejprve je potřeba se rozhodnout, jaký typ firmy se pro vás bude nejlépe hodit.

Jaký typ firmy?

Pokud chcete založit firmu, můžete si vybírat z pěti možných forem.

Nejčastějším typem firem je společnost s ručením omezeným (s.r.o.). Založení probíhá sepsáním zakladatelské listiny v případě jednoho společníka nebo společenské smlouvy v případě více společníků. Na účet firmy se skládá vklad společníka základní kapitál, který může činit minimálně jednu korunu, v praxi to ale většinou bývá víc. Z vkladu společníka se následně hradí případné závazky, dluhy, pohledávky či jiné finanční závazky firmy, pokud dojde k jejímu zániku. Ručení je tedy omezeno do výše základního kapitálu (proto společnost s ručením omezeným).

Druhým nejrozšířenějším typem obchodních společností jsou akciové společnosti (a.s.). Pokud si chcete založit akciovou společnost, musíte sepsat zakladatelskou listinu. Vklady zakladatelů a majitelů jsou následně rozděleny do akcií (cenných papírů) o stejné dílčí hodnotě. Tyto akcie současně určují práva každého akcionáře. Minimální vklad akciové společnosti činí 2 000 000 Kč. Stejně jako společnost s ručením omezením odpovídá i akciová společnost za svoje případné závazky pouze svým majetkem, nikoli majetkem svých akcionářů.

Dalším druhem obchodní společnosti je veřejná obchodní společnost (v.o.s.). K jejímu založení sice není zapotřebí vůbec žádný základní vklad, ovšem za všechny finanční pohledávky ručí její majitel vlastním majetkem. Založení v.o.s. je možné pouze společně s další plnoletou osobou, nikdy ne sami jako u společností s ručením omezeným, a je potřeba sepsat společenskou smlouvu.

Čtvrtým typem obchodních společností je družstvo. Tento specifický typ společnosti řídí sdružení podnikatelů – alespoň pět fyzických, nebo dvě právnické osoby. Minimální kapitál družstva činí 50 000 Kč. Za svoje závazky ručí družstvo celým svým majetkem, na osobní majetek členů družstva se ručení nevztahuje.

Jako pátý typ obchodních společností občas figuruje také komanditní společnost (k.s.). Dá se stručně popsat jako osobní obchodní společnost, kterou tvoří minimálně dvě osoby se specifickou rolí – komanditista a komplementář. Základní vklad v minimální výši 5 000 Kč musí do společnosti vložit pouze komanditista, komplementář tuto povinnost nemá. Komanditista ovšem po vložení vkladu nijak neručí za dluhy společnosti, za vše ručí komplementář celým svým soukromým majetkem. Toto ručení je vyváženo více právy při vedení společnosti. K založení komanditní společnosti je opět zapotřebí sepsání společenské smlouvy.

 

V dalším článku probereme možnost koupit už založenou firmu, výběr vhodného sídla a přehled administrativních procesů nutných pro založení firmy.


Pojištění byznysu - pro klidnější spánek podnikatelů

Každý, kdo někdy zkusil podnikat, potvrdí, že to není nic pro slabé povahy. Nástrah, rizik a komplikací čeká na podnikatele mnoho, přitom univerzální recept na úspěch neexistuje. Naštěstí se dá spolehlivě předcházet řadě problémů.

5 minut čtení
Obrázek ke článku Pojištění byznysu - pro klidnější spánek podnikatelů

Jednou z nejúčinnějších ochran, díky kterým se mohou podnikatelé úspěšně bránit řadě rizik, je pojištění byznysu neboli podnikatelských rizik. Toto pojištění představuje velmi chytře vynaložené peníze, protože dokáže zabránit ztrátě hodnoty firmy v případě událostí, které omezují nebo znemožňují její běžný provoz.

Na zloděje a vandaly si podnikatelé už zvykli a znají dost způsobů, jak se proti nim bránit. Spousta situací se ale ani po letech podnikání nedá předvídat nebo ovlivnit. Jeden rok přijde velká voda, která může úplně zničit vaši provozovnu, i když jste vždycky měli pocit, že jste v dostatečné vzdálenosti od řeky. Další rok může přijít nečekaná sněhová nadílka, jejíž nápor neunesou ploché střechy vašich skladových prostor a zničí uložené zboží. Příroda má bohužel v zásobě mnohem víc nástrah, jak ukázal letošní rok.

Mnozí podnikatelé si ale veškerá rizika ohrožující jejich živobytí neuvědomují, nebo je, ve snaze snížit náklady na pojištění na minimum, přehlížejí. Řada podnikatelů také „nějaké pojištění prostě má“ a neřeší, jestli skutečně odpovídá jejich reálným potřebám. Ani jedna z těchto variant samozřejmě není dobrá ani rozumná. Jak se tedy co nejsnáze „poprat“ s pojištěním?

Co si můžete pojistit?

Pojištění podnikatelských rizik obsahuje dvě základní složky – pojištění majetku a pojištění odpovědnosti. Rozhodně se vyplatí mít pojištěné obě.

Základním a nejběžnějším pojištěním je bezpochyby pojištění majetku proti živelním škodám. Pomůže vám například v případě vytopení provozovny nebo skladových prostor, zničení majetku požárem, stržení střech pod vahou sněhu a proti mnoha dalším živelním škodám. Případné škody na majetku můžou úplně ochromit činnost firmy.

Stejně, jako se kazí nebo rozbíjí majetek, dělají podnikatelé a jejich zaměstnanci občas špatná rozhodnutí. Pojištění odpovědnosti chrání podnikatele v situacích, kdy někomu neúmyslně způsobí škodu na majetku nebo na zdraví. Je ale nutné si dát pozor na to, jestli je součástí pojištění odpovědnosti i náhrada újmy, kterou by mohl jejich výrobek nebo služba způsobit například zákazníkovi.

Nejprve analyzujte, potom rozhodujte

Než se rozhodnete sjednat si pojištění, musíte si především uvědomit konkrétní rizika. Nejprve sepište seznam veškerého majetku firmy, movitého i nemovitého. Mnohdy tím odhalíte i další rizika, která je vhodné do pojištění zařadit a vyhnete se tomu, aby pojistka při případné škodě nedostatečně pokrývala náklady spojené s opravami. Právě špatně stanovená pojistná částka, ať už z důvodu nepřesného odhadu hodnoty majetku nebo snahy o úsporu pojistného, je nejčastější chybou (nejen) podnikatelského pojištění.

Sjednaná pojistná částka by vždy měla odpovídat částce, za jakou je podnikatel znovu schopen pořídit poškozený majetek. Tedy např. znovu postavit prodejnu, pořídit zásoby nebo vybavení. Tato částka současně musí odpovídat aktuálním cenám na trhu, za které lze nový majetek skutečně pořídit.

Analýze své reálné činnosti věnujte dostatek času, protože jen tak se jasně ukáže, jaká pojištění se vám skutečně vyplatí. Promýšlejte možná rizika opravdu důkladně, věnujte jim dostatečný čas. Nedívejte se jen za jeden roh – na rizika, která vás napadnou jako první, ale rovnou za dva – tedy na to, jaká další rizika vás mohou ohrozit např. při plánovaném rozvoji a růstu.

Řekněte si o pomoc

Udržovat si trvalý přehled o veškerých změnách v oblasti pojišťovnictví je pro běžného člověka skoro nemožné. S důkladnou analýzou vaší situace se proto obraťte na zkušené poradce pojišťovny. Nechte si sestavit balíček pojištění na míru – pojišťovat autodopravce nebo třeba řetězec lahůdkářství jsou velmi odlišné disciplíny. Nejlepším řešením je vždy kombinace různých pojištění tak, aby výsledek odpovídal všem potřebám a potenciálním rizikům. Nejen s ohledem na účel podnikání, ale také na geografickou polohu firmy nebo rizika vyplývající z druhu výroby apod.

Jak ušetřit za pojištění?

Cenu pojištění ovlivňuje především to, jak je vaše podnikání rizikové z pohledu pojišťovny. V tomto jen těžko ovlivníte reálnou situaci. Cestou ke snížení nákladů za pojištění je proto především práce s částkami na spoluúčast. Čím víc nákladů na opravu škod je podnikatel schopný uhradit z vlastních zdrojů, tím nižší je pak cena pojistného.

Pojistné můžete snížit také zlepšením zabezpečení majetku. Čím lépe je firma chráněna – ať proti zlodějům nebo tzv. vyšší moci, tím vyšší je pojistné plnění a zároveň podnikatel platí nižší pojistné. Investice do bezpečnostních opatření se vzhledem k dlouhodobým výdajům na pojištění vyplatí především firmám, u nichž je součástí pojištění více nemovitostí, např. garáží, skladových prostor nebo poboček.

Vyšší moc zahrnuje mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události, které způsobí škodu. Za takovou škodu zpravidla nikdo neodpovídá, protože ji nezpůsobil svou činností člověk. Vyšší mocí je např. živelní pohroma, revoluce, pandemie apod.

Aktualizujte pojistné smlouvy

Řada podnikatelů si matně pamatuje, že před několika lety uzavírali pojištění. Mají tak pocit bezpečí, že v případě škodní události jim pokryje pojistné plnění všechny škody na jejich majetku. V tom lepším případě po konzultaci s odborníkem zjistí, že i když pojištění mají už léta, např. některé výrobní stroje pořídili teprve vloni a stávající pojištění se na něj tak nevztahuje. V horším případě odhalí nedostatky pojištění až vznik škody, a to už je samozřejmě pozdě.

Uvědomte si, že podpisem smlouvy by vaše spolupráce s pojišťovnou neměla končit. Pokud vaše firma zvýší hodnotu svého majetku, například rekonstrukcí provozovny nebo třeba pořízením nového vybavení, je nutné tyto změny zohlednit i v pojistné smlouvě. Pojištění zkrátka funguje dobře jen tehdy, když se s ním stále průběžně pracuje.

Rada na závěr

Naše možná lehce banální rada na závěr zní: Aby vám pojištění byznysu poskytovalo skutečně kvalitní ochranu, musíte si pojistit všechna nebezpečí, která mohou vaší firmě reálně hrozit. Cena pojištění by proto rozhodně neměla být jediným hlediskem. Berte pojištění jako jednu z investic do budoucnosti vaší firmy.

Nejčastější chyby při sjednání

 • Špatně stanovená pojistná částka či limit plnění
 • Nedostatečné pokrytí možných rizik
 • Zastaralá pojistná smlouva
 • Nevhodně stanovená spoluúčast
 • Nízké zabezpečení majetku

Služební cesty bez starostí

Posíláte své zaměstnance na služební cesty do zahraničí? Pak jim s sebou určitě nezapomeňte „přibalit“ vhodné cestovní pojištění. Díky němu se nebudete muset bát komplikací ani nečekaných výdajů, které můžou zaměstnance na služební cestě potkat.

4 minuty čtení
Obrázek ke článku Služební cesty bez starostí

Během služební cesty může zaměstnanec čelit spoustě nepříjemnostem. Třeba zmeškané letadlo, ztracení zavazadel nebo okradení v metru. Vůbec největší starosti ale způsobují případné zdravotní komplikace, zvlášť když si vyžádají nečekané náklady za zdravotní ošetření. Ty totiž v zahraničí bývají až několikanásobně vyšší než v Česku.

Kartička pojištění není kouzelná

Přestože v zemích Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska platí kartička zdravotní pojišťovny (Evropský průkaz zdravotního pojištění), hrazený rozsah zdravotní péče je v těchto zemích často menší, než v Česku. Někdy je navíc nutné zaplatit spoluúčast např. za ošetření, nákup léků nebo poplatky za hospitalizaci.

V soukromých zdravotních zařízeních většinou nelze uplatnit Evropský průkaz zdravotního pojištění a bývá dokonce potřeba zaplatit za poskytnutou zdravotní péči v hotovosti na místě. Zdravotní pojišťovna ale vrací výdaje (tzv. refundaci) jen do výše odpovídající českým cenám za ošetření a pouze za zákroky, které jsou u nás běžně hrazeny z veřejného zdravotního systému.

Cestovní pojištění pro klidný pobyt v zahraničí

Aby měl zaměstnanec na služební cestě jistotu, že ho kvůli neodkladné zdravotní péči nepotká žádná komplikace, musí si zařídit cestovní pojištění. Toto pojištění pak hradí veškerou zdravotní péči v zahraničí, od běžných malých zdravotních zákroků, jako je ošetření při bolesti zubů, chřipce nebo průjmu, až po nutný pobyt ve zdravotních zařízeních. Navíc nevyžaduje spoluúčast pojištěného.

Cestovní pojištění obsahuje také asistenční služby. Ty umí zajistit např. převoz pacienta do nejvhodnějšího zdravotního zařízení podle jeho aktuálního zdravotního stavu. Na české asistenční lince je připraven i lékař, který u vážnějších zdravotních obtíží mluví přímo s místním lékařem a dohlíží na celkový průběh léčby. Asistenční centrála zajistí v případě nutnosti také převoz pojištěného zpět domů, i s českým lékařským doprovodem.

Tlumočník, opatrovník, psycholog i právník na jednom místě

Cestovní pojistka pojištění nabízí v rámci asistencí i služby tlumočníka. Ten se hodí nejen v nemocnicích, ale i při dalších neočekávaných situacích, jako třeba při komunikaci s úřady kvůli ztraceným nebo ukradeným dokladům, popř. při policejní kontrole. Stejně tak je možné z pojistky pojištění hradit i přítomnost opatrovníka, profesionálního sociálního pracovníka nebo psychologa.

Kromě náhlých onemocnění nebo úrazů může zaměstnanec nedopatřením způsobit škodu třeba v ubytovacím zařízení. I na takové situace cestovní pojištění pamatuje –  a to v rámci pojištění odpovědnosti za škodu v běžném životě.

Výjimkou už pro zaměstnance nejsou ani situace, které vyžadují právní pomoc. Jedná se např. o reklamace různých služeb v zahraničí, nároky na náhrady škod nebo správní řízení po dopravní nehodě. S řešením těchto komplikací pomůže sjednané pojištění Právní asistence/ochrany.

Pozor na správné nastavení

Aby cestovní pojištění fungovalo co nejlépe, musí být správně nastaveno. Zkontrolujte si především:

 • Máte pojištěnou pracovní cestu pro správnou zemi a přesný termín pobytu?
 • Pokud využíváte roční pojištění s opakovanými výjezdy, ověřte se, jaká může být maximální délka jednoho výjezdu do zahraničí a jestli pro danou cestu stačí.
 • Nastavte si vhodné limity pojistného plnění. Náklady na lékařskou péči se v různých zemích velmi liší; např. v USA se jedno běžné ošetření bolavého zubu pohybuje okolo 250 dolarů, chřipky kolem 2 000 dolarů a ošetření otevřené zlomeniny nohy se může vyšplhat až na 50 000 dolarů.

 

S rámcovou smlouvou je to ještě snazší

Pro cestovní pojištění mohou firmy uzavřít jak individuální pojištění, tak rámcovou pojistnou smlouvu. V té si přesně určí rozsah cestovního pojištění pro své zaměstnance. Pak už jen stačí do pojišťovny posílat seznamy pojištěných osob v elektronické formě pro jednotlivé služební cesty, klidně i v den odjezdu do zahraničí. Pojišťovna pak následující měsíc vystaví společnou fakturu.

 


10 tipů co udělat po založení eshopu

Máte velké ambice v oblasti prodeje zboží na internetu? Vybrali jsme pro vás 10 nejlepších rad a tipů, jak si můžete rozjet úspěšný eshop. Takový, který vašim zákazníkům nabídne vše, co učiní elektronické nákupy snadné, spolehlivé a pohodlné.

5 minut čtení
Obrázek ke článku 10 tipů co udělat po založení eshopu

Provozovat eshop vypadá dnes možná až triviálně. Jenže zdaleka nestačí mít jen kvalitní technické řešení. To hlavní je samotný obsah eshopu a jeho neustálé přizpůsobování vývoji zájmu zákazníků. Samotné technické zázemí eshopu je jen prázdná výloha, zákazníky osloví až konkrétní zboží v této výloze. O vašem úspěchu rozhodne především to, jestli toto zboží nabídnete zákazníkům lépe, než konkurence. Vyzkoušejte našich 10 tipů, jak výrazně zvýšit šance, že váš eshop bude úspěšný.

1. Zboží výstižně popisujte

Popisky zboží významně ovlivňují rozhodnutí zákazníka nakoupit nebo nenakoupit, a pomáhají uspět ve vyhledávačích. Na rozdíl od mnoha jiných textů na webu si popisky zboží většina návštěvníků opravdu přečte, proto jim stojí za to věnovat maximum úsilí a vyladit je k dokonalosti. Mnoho eshopů řeší tvorbu popisků tak, že je jen kopírují od dodavatele zboží.  Zákazník ale hledá originalitu a navíc samy vyhledávače kopírované texty trestají.

Snažte se psát jednoduché a jednoznačné věty. Používejte činný rod sloves místo trpného. Uvádějte výhody, které u vás zákazník díky nákupu dostane. Kromě samotného atraktivního a výstižného popisu nabízeného zboží, které se snažte psát vlastními slovy, a jeho kvalitních fotografií, by u jednotlivých produktů neměly chybět ani tzv. katalogové informace. Ty zahrnují údaje o výrobci nebo dodavateli, o rozměrech a hmotnosti, výrobním materiálu nebo záručních podmínkách. Nebojte se také natáčet produktová videa, video recenze, využívejte moderní multimediální formáty.

2. Hovořte na zákazníky stručně a jednoduše

Kromě popisků nabízeného zboží obsahuje eshop i další informativní texty. Snažte se, aby byly stručné, členěné do krátkých odstavců (maximálně 5 řádků), se strukturovanými nadpisy, podnadpisy a odrážkami, psané bezpatkovým fontem. Nepište ale zbytečně mnoho textu; pokud můžete místo některé textové informace použít tabulku, graf nebo obrázek, udělejte to. Netextový obsah je pro zákazníky obvykle atraktivnější.

3. Dopřejte zákazníkům nadstandardní informace

Aby se na vašem eshopu zákazníci cítili dobře, potřebují nadstandardní péči. Zkuste jim vyjít vstříc např. zařazením „dobrovolných“ textů, které určitě ocení:

 • Často kladené otázky.
 • O nás – příběh vašeho byznysu. Dejte svému obchodu příběh a tvář.
 • Sociální sítě – nabídněte návštěvníkům možnost spojit se s vámi na sociálních sítích.

4. Budujte vynikající uživatelskou zkušenost

Pokud váš eshop splňuje pět klíčových parametrů vzhledu, máte velkou pravděpodobnost, že se k vám zákazníci budou často vracet. Jedná se o přehlednost, vzdušnost, přímočarost, vkusnost a stylovost.

5. Jak na cenovou politiku?

Je jen a pouze na vás, jestli se rozhodnete konkurovat trhu minimální cenou, nebo nadstandardními, tzv. necenovými službami. Na slevy nalákáte více zákazníků, ale pouze dočasně. Vyšší cenu zákazníci přijímají sice hůře, ale můžete ji vyvážit například dárky k objednávce nebo slevami na příští nákup, které mohou zákazníky přimět se vrátit.

Nejjednodušším způsobem, jak stanovit optimální cenu, je vyhodnocovat chování zákazníků a najít rovnováhu, při které u vás nakoupí dostatečné množství zákazníků za přijatelnou marži. Nezapomínejte, že eshop by vám měl pokrýt veškeré provozní náklady a platy zaměstnanců.

6. Poznejte svoje zákazníky co nejlépe

Oproti kamenným prodejnám nabízí online obchody obrovskou výhodu: můžete se dozvědět, odkud k vám zákazník přišel, co u vás dělal a kdy a kam odešel. Snažte se své zákazníky sledovat, vyhodnocovat jejich aktivitu, vědět, co je přimělo nakoupit nebo od nákupu naopak odradilo. Tomu, co zákazníci chtějí, očekávají a vyžadují, pak neustále přizpůsobujte vlastnosti vašeho eshopu.

7. Přizpůsobte obsah vašeho eshopu vyhledávačům

S propagací vašich webových stránek vám výrazně pomůže optimalizace pro vyhledávače (SEO). Jejím účelem je přilákat co nejvíce návštěvníků přes co největší počet klíčových slov (vyhledávacích dotazů).  Aby ovšem bylo možné návštěvníky na web přes různé dotazy přivádět, musíte k tomu web mít připravený: sestavit vhodnou strukturu kategorií a stránek, založenou na reálných datech. K tomu slouží analýza klíčových slov.

Analýza klíčových slov poskytuje mj. podrobné informace:

 • Jaké dotazy zákazníci zadávají, když hledají váš produkt.
 • Jaké různé varianty jednoho dotazu používají.
 • Jak svůj výběr upřesňují.
 • Jaké parametry produktů jsou pro ně důležité.
 • Jaká doplňková témata související s vašimi produkty lidi zajímají.
 • Na co se často ptají a čemu ve spojitosti s vašimi produkty úplně nerozumí.

8. Upravujte průběžně vaši obsahovou strategii

Analýza klíčových slov obvykle pomáhá při sestavení účinnější obsahové strategie, ale také jako podklad pro copywritery, online reklamu nebo optimalizaci struktury webu. V rámci optimalizace obsahové strategie se obvykle upravují titulky stránek, jejich nadpis, textový obsah, klíčová slova a popisky stránek (tzv. meta description).

9. Nebuďte pouze eshop

Snažte se stát se online místem, které vytváří vlastní komunitu. Místem, kde bude možné podělit se s ostatními návštěvníky o své́ názory, zkušenosti a informace. Vymýšlejte další funkce, které vaše konkurence nemá.

10. Práce vás musí bavit

Provozovat internetový obchod není jen práce nebo obživa. Je to svým způsobem vaše dítě, o které se staráte. A dobrým rodičem se nestanete dřív, než vám na vašem dítěti bude skutečně záležet a bude vás bavit. Věnujte se mu naplno a možná právě váš eshop bude novou Alzou nebo Mallem.


8 tipů co udělat před založením eshopu

Chystáte se prodávat své zboží na internetu? Vybrali jsme pro vás 8 tipů, na co byste neměli zapomenout, než svůj eshop spustíte. S dobrou strategií pro online prodej budete mít mnohem větší šanci na úspěch u zákazníků.

4 minuty čtení
Obrázek ke článku 8 tipů co udělat před založením eshopu

Ať už máte vlastní produkty nebo chcete prodávat výrobky svého obchodního partnera, potřebujete zprovoznit moderní a spolehlivý obchodní kanál. A protože kamenným prodejnám nesvědčí ani současná situace ani vývoj technologií, vyplatí se uvažovat především o eshopu, který neomezuje provozní doba, neochota prodavačů ani dopady epidemií.

1. Začněte nákupem domény

Doména představuje název vašeho internetového obchodu a zároveň jeho adresu. Vybírejte název tak, aby byl pokud možno krátký, originální, snadno zapamatovatelný, jednoduchý a vyvolával emoce. Většina atraktivních názvů je už sice dávno rozebraná, ale můžete si pomoct tím, že do názvu zkusíte zařadit i různé předpony nebo využijete jinou než českou koncovku, která se může stát i součástí názvu (jako třeba služby ulož.to nebo testuj.to).

2. Určete vaši cílovou skupinu

Zdaleka ne vždy platí, že čím víc zákazníků na váš eshop přijde, tím víc vyděláte. Nemůžete se zkrátka trefit do vkusu každému. Snažte se raději přesně definovat svoji cílovou skupinu zákazníků a těm váš eshop maximálně přizpůsobit.

3. Sledujte konkurenci

Konkurence se nikdy nezbavíte, je proto potřeba ji důkladně poznat, najít její silné a slabé stránky a promyslet, jak se od ní odlišit. Konkurence nás nutí být stále lepší a posunovat se vpřed, proto za ni buďte vděční a nesnižujte se k jejímu napadání nebo zesměšňování. Nabízejte kvalitní služby a srovnání ať si udělá sám zákazník.

4. Definujte své unikátní prodejní argumenty (USP)

Jakmile dokonale poznáte konkurenci, je třeba se zaměřit na svůj vlastní byznys. Zamyslete se, jak můžete konkurenci předstihnout, objektivně vyhodnoťte svoje silné a slabé stránky a postavte svůj byznys na oblastech, ve kterých vynikáte. Hledejte nejlépe takové argumenty, které konkurence nedokáže napodobit.

5. Eshop na míru nebo na šabloně?

Stejně jako při tvorbě webových stránek si můžete vybrat, jestli si chcete nechat vytvořit eshop zcela na míru u profesionálů, nebo využít komerční šablony, které stačí jen naplnit daty. Výroba eshopu na míru je náročnější, než u tradičního webu, proto za ni zaplatíte vyšší částku v řádech stovek tisíc.

Pokud využijete některou z komerčních šablon, nebudete sice mít úplně originální design, ale eshop můžete zprovoznit v řádu několika dnů, s ověřenými procesy pro celý nákup od vložení zboží do košíku přes jeho zaplacení přes platební bránu až po automatické vygenerování potvrzení objednávky. Mezi spolehlivé poskytovatele služeb pro tvorbu eshopů prostřednictvím šablon patří Shoptet, Webnode, Wix, Solidpixels, eStránky nebo InPage. Pro práci s nimi nepotřebujete žádné předchozí znalosti práce s webem.

6. Zajistěte bezproblémové objednávky

Před spuštěním eshopu si stanovte jeho pevnou provozní strategii, především pro proces objednávek. Musíte mít jasno zejména v tom, jak se ve vašem eshopu bude platit, jaká bude logistika a jaké nabídnete způsoby dodávání objednávek.

7. Uveřejněte obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou klíčovým dokumentem každého eshopu. Neměl by v nich chybět:

 • Název a identifikační údaje vašeho eshopu
 • Název a základní charakteristiky zboží nebo služeb v nabídce vašeho eshopu.
 • Částka, kterou zákazník skutečně zaplatí, tedy cena zboží i všech případných doplňkových služeb, daní nebo poplatků.
 • Náklady za dopravu.
 • Způsob platby a podmínky dodání.
 • Poučení o právu na odstoupení od smlouvy do 14 dní od nákupu.
 • Svolení k ukládání souborů cookies s možností toto svolení později odvolat.
 • Postup v případě reklamace.
 • Ochrana osobních údajů (GDPR).

8. Pamatujte na reklamační řád

Každý eshop musí mít na svých stránkách uveřejněn reklamační řád. Podle zákona o ochraně spotřebitele má obsahovat informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady prodávaného zboží, podmínky reklamace a provádění záručních oprav a délku záruky.

Pokud předchozí tipy správně zapracujete do vašeho eshopu, budete na dobré cestě stát se úspěšným online prodejcem. Teď už potřebujete své zboží dostat co nejblíže lidem. Nejlepší tipy k tomu vám prozradíme příště.


Dobrý web - základ úspěchu u zákazníků

Dejte o vaší firmě vědět potenciálním zákazníkům a vytvořte si vlastní web. Poradíme vám, jak si zvládnete sami vytvořit efektní webové stránky a vyvarovat se základních chyb, které možná udělala vaše konkurence.

8 minut čtení
Obrázek ke článku Dobrý web - základ úspěchu u zákazníků

V minulém článku jsme si vysvětlili základní pojmy a činnosti, se kterými je třeba počítat pro vytvoření promyšleného základu firemní identity. Takže už máte firmu s vhodným názvem, stejnojmennou doménu, sestavený příběh firmy a vytvořený manuál firemní identity, podle kterého postupně stavíte firemní image. Teď je správný čas na vytvoření webových stránek vaší firmy.

Obsah je král…

Dobrý web má jasný úkol – oslovit potenciální zákazníky, nabídnout jim vhodné informace a přesvědčit je, aby se na jeho stránky měli důvod vracet. Web je digitální vizitka vaší firmy, která by měla obsahovat vše podstatné a říkat to naprosto srozumitelně. Základem každého webu je tedy obsah a po celou dobu jeho přípravy musíte myslet především na vaše zákazníky. Zkuste si proto odpovědět na čtyři základní otázky, které vás při tvorbě obsahu správně nasměrují:

 • Kdo jsou vaši zákazníci?
 • Jaké mají vaši zákazníci vlastnosti a zájmy?
 • Co budou chtít zákazníci na vašem webu hledat?
 • Jakým tónem budete komunikovat se zákazníky?

 

Protože tvorba webu obvykle trvá minimálně několik týdnů, ale častěji spíše několik měsíců, naplánujte si hlavní cíl webu a ten začněte po menších krocích plnit. Pokud své plány hned na začátku přeženete, může vás to později demotivovat. Rozmyslete si tedy především, co chcete lidem nabízet, proč by si to měli koupit u vás a ne u konkurence, a čeho chcete dosáhnout v prvním roce. Podle toho tvořte obsah.

… a vzhled královna

Jakmile si uděláte jasno v tom, jaký obsah je pro váš web nejvhodnější, můžete se začít zabývat vzhledem webu. Neznamená to ale, že se kvůli tomu musíte pustit do studia grafiky a trendů. V oblasti tvorby webu je dnes totiž na trhu obrovská nabídka komerčních služeb, takže se musíte především rozhodnout, jestli se budete snažit vytvořit web z větší části vlastními silami nebo vsadíte kompletně na služby profesionálů.

Pokud máte menší firmu, na tvorbu webu si určitě můžete troufnout sami. Stačí si vybrat mezi spoustou komerčních šablon tu, která vám nejvíce padne do oka, a zaplatit obvykle jednotky tisíc za možnost využívat pro její přizpůsobení vašim potřebám online administraci neboli redakční systém. Šablonu pak naplníte vaším obsahem a můžete web okamžitě publikovat na doméně, kterou jste si koupili v době, kdy jste vymýšleli název vaší firmy.

Takto vytvořené webové stránky si budete spravovat sami, a tudíž budou pod vaší stálou kontrolou. Mezi nejznámější služby nabízející snadnou tvorbu svépomocí patří např. Webnode, Wix, Moje stránky, eStránky, Zombeek nebo InPage. Tyto systémy nevyžadují žádné předchozí zkušenosti s tvorbou webu – zkrátka jen plníte šablonu.

Pokud budete chtít velký web s originální grafikou, atypickými prvky a bohatými možnostmi administrace, vyplatí se oslovit specializované webdesignery, kteří dokážou vytvořit propracované řešení na míru. Musíte ovšem počítat s tím, že za takový web zaplatíte vyšší desetitisíce až statisíce korun.

Spolehlivý a plně responzivní web

Ať už zvolíte pro váš web komerční šablonu nebo služby profesionálních webdesignerů, získáte vždy moderní web, který bude po funkční stránce spolehlivý, a navíc optimalizovaný i pro zobrazení na mobilních zařízeních (responzivní). Vaše jediná starost tak bude naplnit ho zajímavým obsahem a udržovat aktuální.

Obsah webu je naprosto klíčový pro to, aby vás zákazníci dokázali najít. Při tvorbě obsahu se proto řiďte několika důležitými zásadami, které vám pomohou dostat se k očím zákazníků blíže než vaše konkurence. Tyto zásady jsou součástí procesu SEO, neboli ovlivňování viditelnosti webu v neplacené části výsledků internetových vyhledávačů. Čím lépe bude váš web zohledňovat principy SEO, tím výše a častěji se objeví ve výsledcích vyhledávání a může na něj přijít více návštěvníků.

 • Pište jazykem, kterému mohou všichni rozumět.
 • Publikujte jen opravdu přínosné informace.
 • Vytvářejte vlastní texty, nekopírujte je z jiných stránek.
 • Čleňte texty prostřednictvím nadpisů, podnadpisů, citací a odrážek s jednotným stylem.
 • Nepište příliš dlouhé texty.
 • Pracujte v textu s odkazy.
 • Používejte obrázky a video.
 • Pojmenovávejte obrázky, které zařazujete do textu.
 • Zařazujte tzv. akční tlačítka s jasným pokynem pro uživatele, co mají udělat.
 • Ověřte, zda se připravené texty dobře čtou i na mobilu.

 

Kvalitní domovská stránka – výloha vašeho webu

I když už umíte vytvořit kvalitní obsah, je také důležité, aby byl na webu dobře vidět a zákazníci se k němu mohli snadno dostat. Věnujte proto zvýšenou pozornost domovské stránce a navigaci na webu. Základem vhodně navržené domovské stránky je dobře viditelný titulek a podtitulek (slogan), který zákazníkům jasně řekne, o čem web je a upoutá jeho pozornost. Průměrný návštěvník totiž při své první návštěvě stráví na webu jen maximálně 10 vteřin, během nichž se rozhoduje, jestli mu web má nebo nemá co nabídnout.

Obsah na vašem webu rozdělte do logických částí a výstižně je popište – menu na vašem webu nesmí být příliš složité a nepřehledné. Mělo by také obsahovat maximálně osm položek. Nepřehánějte to ani s barvami, budou stačit dvě hlavní a dvě doplňkové. Domovská stránka webu funguje jako výloha v obchodě a ukazuje úroveň vašeho webu. Mějte vždy na paměti pravidlo 10 vteřin – čím přehlednější stránky, tím lépe na nich vynikne vše podstatné. Přesto ale musíte i na domovské stránce nabídnout nějakou přidanou hodnotu, kvůli které se budou návštěvníci na váš web vracet.

5 chyb, které odradí návštěvníky webu:

 • Nepřehledná domovská stránka.
 • Příliš složité menu webu.
 • Nadbytečné množství barev.
 • Neaktuální a zbytečný obsah.
 • Pomalý web se zbytečnými efekty, např. hudbou v pozadí.

 

Analyzujte a vylepšujte

Aby se váš web mohl neustále vyvíjet a vycházet vstříc očekávání zákazníků, je nutné přesně vědět, jak se na webu chovají. Tyto informace se označují jako statistiky návštěvnosti a největším nástrojem pro jejich zpracování je služba Google Analytics. Vyhodnocuje například zdroje návštěvnosti (z jakých stránek návštěvníci přišli), regionální data (odkud a kolik návštěvníků přišlo podle měst a krajů) nebo míru zájmu o konkrétní produkty a služby (pořadí návštěvnosti jednotlivých stránek na webu). Analýzám statistik návštěvnosti webu se budeme podrobněji věnovat v samostatném článku.

V dalším článku přineseme užitečné tipy k tomu, jak si vytvořit kvalitní eshop.


Šaty dělají člověka, firmu firemní identita

Víte, jak má váš byznys fungovat. A víte také, jak má působit? Vtiskněte svému podnikání tu pravou tvář pomocí několika jednoduchých zásad ohledně budování firemní identity a nastavení vizuálního stylu.

5 minut čtení
Obrázek ke článku Šaty dělají člověka, firmu firemní identita

Založili jste si právě svou první firmu nebo chcete více šlápnout do současného podnikání a očekáváte, že odteď bude všechno hlavně o reklamě? Pak si dejte pozor, abyste neudělali velmi častou chybu – jen samotná reklama k úspěchu nestačí. Abyste dokázali zákazníky přesvědčit, že to s podnikáním myslíte vážně a vyplatí se jim za vámi přijít, musíte nejprve věnovat dostatek času vytvoření promyšlené firemní identity.

Pod pojmem firemní identita (firemní styl, podniková identita nebo anglicky corporate identity) si představte především způsob prezentace vaší firmy veřejnosti, tedy jak chcete být vnímáni svým okolím a zákazníky. Pod firemní identitu patří také pravidla, která platí uvnitř firmy, protože úspěšná firma musí být perfektně vyladěná i zevnitř. Aby mohla být firemní identita účinná, musí stanovit a dodržovat pevná pravidla i způsoby prezentace, které firmu uvnitř sjednotí a navenek ji dokážou odlišit od konkurence.

Dobře promyslete název firmy

To první, co odlišuje každou firmu v očích zákazníků, je samotný její název. Vybrat vhodné jméno je proto jeden z nejtěžších úkolů, které vás při budování firemní identity čekají. Mělo by být na první pohled zajímavé, vzbudit pozornost, a zároveň vás jednoznačně identifikovat. Aby si název vaší firmy zasloužil označení „dobře zvolený“, měl by splňovat tato pravidla:

 • Být snadno zapamatovatelný, zajímavý a nápaditý.
 • Odlišit vás od konkurence.
 • Vztahovat se k oboru vašeho podnikání.
 • Lidé ho musí umět bez problému vyslovit a napsat.
 • Pokud směřujete i na zahraniční trhy, přemýšlejte rovnou v angličtině.
 • Nesmí být v rozporu s jiným již existujícím názvem firmy.

 

Zaregistrujte si doménu

Při vymýšlení vhodného názvu nezapomínejte, že vaše firma bude potřebovat i online prezentaci, především webové stránky a velmi pravděpodobně i eshop. Měli byste tedy vybírat název, ke kterému najdete volnou internetovou doménu. Především u eshopu je žádoucí, aby se název jeho značky shodoval s adresou webu.

Volných domén sice ubývá, ale můžete si pomoct tím, že do názvu zkusíte zařadit i různé předpony (get-, moje-, cesky-, e-, i-) nebo využijete jinou koncovku, která nemusí být pouze česká a může být součástí samotného názvu (např. ulož.to nebo testuj.to). A pokud vám dojde fantazie, zkuste klidně název firmy postavit na smyšleném slově, novotvaru nebo převzatém slově, kterému můžete vytvořit vlastní asociace a jen tak vám ho někdo nevezme (např. notino.cz, heureka.cz).

Příběh vaší firmy

Máte název firmy a internetovou doménu? Výborně! Můžete začít dávat dohromady příběh vaší firmy. Sepište si, proč jste firmu založili, co si od toho slibujete. Co chcete nabídnout zákazníkům a proč. S čím chcete dobýt trh. Zákazníci musí z vašeho příběhu cítit důvěru ve vaše služby, ztotožnit se s vaší filozofií. Zákazníkům nelžete ani nemlžte, jinak o ně přijdete ještě dřív, než je získáte. Součástí příběhu o vaší firmě by měly být i odpovědi na tři základní otázky zákazníků: Co nabízíte, proč by si to měli koupit, a proč zrovna od vás. Všechny tyto argumenty pak logicky poskládejte do jednotného příběhu, který bude vévodit vašemu webu a všem dalším komunikačním kanálům. S přípravou textů se nebojte obrátit na profesionální copywritery, kteří dokážou ušetřit spoustu času především těm, kteří nevládnou slovem tak jistě jako svým podnikatelským záměrem.

Během přípravy příběhu o firmě je také potřeba dokončit, stanovit a začít používat interní pravidla a zásady vaší firmy, aby do sebe příběh firmy i její reálný provoz hezky zapadaly. Nezapomeňte mezi interními dokumenty ani na přípravu rozpočtu a obchodní strategie, tzv. byznysplánu. Jejich dodržování spolu s nastavenými pravidly je nejen základním ukazatelem životaschopnosti a udržitelnosti firmy, ale také klíčem k úspěchu a rozvoji firmy.

Logo – vaše poznávací znamení

Jakmile vytvoříte originální název firmy, zajistíte si vhodnou doménu a budete mít zcela jasno o vašem podnikatelském záměru, zkuste začít přemýšlet o logu. Nápadité logo hraje mnohem větší roli, než by se na první pohled mohlo zdát. Když se totiž lidem něco zalíbí, mnohem snadněji si to zapamatují a následně vybaví nebo na první pohled poznají mezi konkurencí. Povedené logo zvyšuje i důvěryhodnost vaší značky a webu. Využijete ho také např. pro podpis v emailu, prezentaci v online prostředí a na sociálních sítích, na vizitky, hlavičkový papír, propagační předměty nebo firemní vozidla a oblečení.

Jestliže se rozhodnete vytvořit logo sami a nesvěřit se do rukou profesionálních kreativců, nejprve se zkuste inspirovat u konkurence, světoznámých značek a úspěšných firem. Pomůže vám to s vymýšlením kvalitního konceptu a zároveň budete vědět, jaké prvky vyloučit, abyste nebyli zaměnitelní s někým jiným. Dávejte si pozor na správné barvy, vše musí dobře ladit – ideální logo obsahuje 1-2 barvy, maximum jsou 3. Logo musí být maximálně čitelné i v malém formátu, vyhněte se proto např. příliš ozdobným fontům a překombinování různých stylů, fontů, prvků a barev.

Při tvorbě loga vám dokážou pomoci i online nástroje, které jsou v řadě případů zdarma. Takové služby většinou pracují se spoustou dílčích prvků, ze kterých si můžete vlastní logo poskládat a vyladit. Za vyzkoušení stojí například:

 • Flaming text – program určený především pro tvorbu textového loga.
 • Canva – nabízí řadu předdefinovaných šablon a pracuje také s fotografiemi.
 • LogoFactory – umožňuje vytvořit logo pouze ve třech krocích.
 • Logaster – stačí vložit jméno vaší firmy a program navrhne nejen řadu log, ale pomůže vytvářet i vlastní firemní identitu.

 

Budování vlastní image

Nyní jste připraveni na to, abyste začali pracovat na vizuální stránce vaší firmy, služeb a produktů – neboli firemní image. Díky dosud připraveným podkladům budete moci připravit odpovídající grafiku, která se bude dobře hodit k vašemu oboru podnikání, strategii firmy i cílové skupině zákazníků. Grafika musí být jednotná a promyšlená pro všechny vaše komunikační kanály, typicky webové stránky, sociální média, reklamní bannery, ale také pro veškeré tištěné materiály, jako jsou letáky, plakáty či billboardy.

Pravidla pro používání grafiky je třeba pevně definovat v samostatném dokumentu, který se běžně označuje jako manuál firemní identity (manuál značky nebo také brand book). Ten definuje, jak správně používat vlastní logo, firemní barvy, písma a další vizuální prvky grafiky. Manuál firemní identity zajistí sjednocení všech informačních, propagačních a komunikačních kanálů, které si pak zákazníci dokážou na první pohled spojit s vaší značkou. Stejně jako copywriting, i manuál vaší značky a s ním související přípravu samotné grafiky může být výhodnější svěřit do rukou odborníků.

Na téma vytvoření úspěšné firemní identity si můžete přečíst spoustu odborných článků, studií a knih, a její přípravou pak strávit dlouhé měsíce. Zachovejte si ale nadhled. To hlavní, co potřebujete, je především vlastní odhodlání a „selský rozum“. Když si půjdete vytrvale za svým podnikatelským snem, bude i budování firemní identity logický a přirozený doplněk dalších činností, které podnikání vyžaduje.

V dalším článku se podíváme na to, jak si vytvořit kvalitní web.


Jak začít podnikat, díl 2.

Možná už víte, jaká forma podnikání je pro vás nejvýhodnější. Teď je na čase zjistit, jak skutečně na to. Přečtěte si, co si pojistit při zakládání firmy, a ujistěte se, jestli se vám vyplatí zakoupit už existující subjekt.

3 minuty čtení
Obrázek ke článku Jak začít podnikat, díl 2.

Díky minulému článku jste se mohli rozhodnout, jaký typ firmy bude pro vás nejlepší založit. Možná se ale bojíte absolvovat celý proces zakládání firmy kvůli jeho časové náročnosti. Pokud nechcete zakládat firmu úplně od začátku, můžete si koupit už vytvořenou, tzv. ready-made společnost. Takové firmy vznikají tak, aby byly připraveny k prodeji a převedení na nového majitele. Jedná se o firmy, které by měly splňovat všechny náležitosti a zákonné požadavky, ale nikdo s nimi dosud žádným způsobem nenakládal. Mají také přiděleno identifikační číslo a splacen základní kapitál.

I když ale dostanete potvrzení, že kupovaná společnost nikdy nevyvíjela žádnou nekalou činnost, úplnou jistotu nemůžete mít nikdy. Dávejte si také pozor na nabídky prodeje firem s dlouhou a nepřehlednou historií. Jen těžko totiž zjistíte, co se po dobu jejich činnosti dělo, nebudete mít kontrolu ani nad uzavřenými smlouvami a účetnictví takových firem bývá nezřídka v dost „zanedbaném“ stavu. Založení nové vlastní firmy je tedy sice o něco zdlouhavější, ale bezpečnější volba.

Sídlo firmy – fyzické nebo virtuální?

Tak jako musí mít každý člověk své trvalé bydliště, musí mít i každá firma zapsané své sídlo podnikání. Tímto sídlem může být jakákoli adresa nemovitosti. S umístěním sídla musí majitel dané nemovitosti podepsat písemný souhlas.

 

Kromě fyzického sídla můžete využít i sídlo virtuální: od poskytovatele virtuálního sídla si levně pronajímáte pouze adresu, kterou ale fyzicky většinou vůbec nevyužíváte. Virtuální sídlo se hodí především pro začínající podnikatele, kteří chtějí mít při rozjezdu minimální náklady a nepotřebují vlastní kancelář.

Samotné založení firmy

Jakmile budete mít jasno ve všech výše uvedených oblastech, můžete se vrhnout na samotné založení firmy. Pokud vše nesvěříte rovnou do rukou odborníků (typicky advokátních kanceláří a notářů), kteří vás celým procesem provedou, čeká vás následující postup:

 1. Výběr notáře a příprava notářského zápisu. Společnost jednoho společníka bude mít zakladatelskou listinu, dva a více společníků pak společenskou smlouvu. V notářském zápisu bude uvedeno vše potřebné pro provoz firmy – jak se jmenuje, výše základního kapitálu, číslo účtu, počet jednatelů a způsob jejich jednání, pravidla pro jednání valné hromady a případné další detaily. Notář vám také pomůže zkompletovat vyplnit potřebné dokumenty.

 2. Návštěva živnostenského úřadu, kde zde získáte živnostenské oprávnění. Budete k tomu potřebovat notářský zápis zakladatelské listiny či společenské smlouvy a souhlas s umístěním sídla. V případě, že se rozhodnete podnikat v oblasti, pro kterou nemáte požadované vzdělání nebo praxi, musíte dodat i Prohlášení odpovědného zástupce, který bude odpovídat za provozování živnosti.

 3. Návštěva banky. Ve své zakladatelské listině si určujete i tzv. správce vkladu, který má na starost založení speciálního bankovního účtu pro vklad základního kapitálu. K založení účtu je zapotřebí notářský zápis zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy. O vložení základního kapitálu na účet vám banka vystaví potvrzení o vkladu. Jakmile bude společnost založená, můžete speciální účet v bance převést na podnikatelský nebo jej úplně zrušit a peníze si vybrat. Oprávnění toto učinit má pouze jednatel.

 4. Další návštěva notáře, kterému doložíte potvrzení o vkladu základního kapitálu. Notář poté může dokončit proces založení firmy.

Placení daní, odvodů a pojištění

Jak už víte, majitel firmy má o něco složitější „papírování“ než živnostník. Firma musí především povinně vést účetnictví a zveřejňovat účetní závěrky v obchodním rejstříku. Zpracování těchto dokumentů vyžaduje odbornou znalost, zkušenosti a praxi, a vyplatí se oslovit externí kvalifikované odborníky. Pokud se rozhodnete pro interní vedení účetnictví, musíte počítat s výdaji za nákup účetního softwaru a náklady na odborného zaměstnance, které jsou obvykle několikanásobně vyšší než cena práce účetní firmy.

Na další činnosti, které by měly následovat po založení firmy, se podíváme příště.


Při zpracování šablony došlo k chybě.
Method public static com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalServiceUtil.getArticleByUrlTitle(long,java.lang.String) throws com.liferay.portal.kernel.exception.PortalException,com.liferay.portal.kernel.exception.SystemException threw an exception
1<#include "${templatesPath}/105702" /> 
2<#assign currentURL = themeDisplay.getURLCurrent() /> 
3<#assign articleURL = currentURL?substring(currentURL?index_of("-") + 2) /> 
4 
5<#assign articleService = objectUtil("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalServiceUtil") /> 
6 
7<#assign journalArticle = articleService.getArticleByUrlTitle(themeDisplay.getScopeGroupId(), articleURL) /> 
8<#assign insuranceArticleId = getJournalArticleAttribute(journalArticle, 'insurance') /> 
9 
10<#if entries?has_content> 
11   
12	<#list entries as curEntry> 
13	  <#assign id = curEntry.getAssetRenderer().getArticle().getArticleId() /> 
14	   <#if id == insuranceArticleId> 
15	    <div class="Grid"> 
16       <div class="Grid-col Grid-col--xsNotGrow"> 
17    				<img src="${getArticleAttribute(curEntry, 'icon')}" alt="" class="Post-image" width="64"> 
18    	 </div> 
19    	 <div class="Grid-col"> 
20         ${getArticleAttribute(curEntry, 'text')} 
21        </div> 
22      </div> 
23		</#if> 
24	</#list> 
25</#if>