Udržitelné podnikání: O co se jedná a proč ho řešit

Svět se rychle vyvíjí. Mění se nejen složení obyvatelstva, ale také klima a postupně ubývají přírodní zdroje. Pokud chce být firma v moderním světě úspěšná, musí se těmto změnám přizpůsobit a začít podnikat udržitelně. Co si pod pojmem „udržitelné podnikání“ představit?

3 minuty čtení
Obrázek ke článku Udržitelné podnikání: O co se jedná a proč ho řešit

Česko v minulém století nechvalně proslulo jako industrializovaná společnost, která nebrala ohled na životní prostředí. Firmy nezajímalo, že znečišťují přírodu, se zdroji nakládaly téměř bez rozmyslu. Teprve od 90. let 20. století se do popředí začalo dostávat udržitelné podnikání a v dnešní době se už stává prakticky nutností.

Podnikání, které myslí na společnost

Pod udržitelným podnikáním si představte moderní způsob strategického řízení firem, který vychází ze zásad dlouhodobého udržitelného rozvoje. Ty tam jsou už časy, kdy podnikatelům a investorům záleželo pouze na zvyšování zisku. Udržitelně smýšlející firmy do své obchodní strategie zapojují sociální, ekologická, ekonomická a etická hlediska a snaží se být šetrné a přínosné pro společnost.

Nadnárodní korporace mají v tomto trendu před tuzemskými firmami určitý náskok, ale české podniky jej rychle stahují. Společnost to od nich totiž očekává, na ohleduplném podnikání trvají jak zákazníci, tak zaměstnanci, žádají si ho také regulace státu a Evropské unie.

Koncept udržitelného podnikání má mnoho společného s tzv. modelem společenské odpovědnosti firem (Corporate social responsibility – CSR) a někdy ho lidé užívají jako synonymum. Rozdílem mezi těmito pojmy je časové měřítko. Udržitelné podnikání si klade dlouhodobější a ctižádostivější cíle, kdežto CSR se spokojí s krátkodobými účinky.

Co obnáší udržitelné podnikání?

Pokud chce firma podnikat udržitelně, nestačí dbát pouze na ekologii. Kromě ekologické (environmentální) složky obsahuje také ekonomické a sociální hledisko. Mezi těmito oblastmi by měla v ideálním případě panovat rovnováha. Udržitelné podnikání tvoří tři základní složky:

  • Ekologická: Obnova přírodního bohatství, šetření zdrojů, energií a vody.
  • Sociální: Starost o lidské zdroje, upřednostňování lokální pracovní síly a znevýhodněných skupin obyvatel, důraz na rovné podmínky, rozmanitost, starost o lokální komunitu.
  • Ekonomická: Šetření finančních zdrojů, omezení zbytečných výdajů, investice do obnovy ekosystémů, ekologicky šetrných zařízení, výrobků a služeb.

Respekt vůči přírodě

Hlavním cílem ekologické složky udržitelnosti je zachování přírodního bohatství. Firma by se tedy měla snažit o to, aby její činnost neměla negativní dopad na životní prostředí. V podstatě jde o zvyšování materiálové a energetické hospodárnosti podniku, které se dá dosáhnout mnoha způsoby, například efektivnějším využíváním zdrojů nebo upřednostňováním zdrojů obnovitelných. Firmy mohou například změnit složení výrobků tak, aby byly méně náročné na spotřebu zdrojů.

Důležitou roli hraje také nakládání s odpady. Říká se, že nejlepší odpad je ten, který nevznikne, ale ne vždy se tomu dá úplně předejít. Podnikatelé by se proto v rámci udržitelného podnikání měli snažit najít způsoby, jak své odpady dále využít nebo zapojovat procesy pro recyklaci odpadů. Jedním z příkladů moderního řešení odpadů je distribuce výrobků ve vratných obalech.

Péče o zaměstnance a lokální komunitu

Sociální složka udržitelnosti znamená především důraz na zvyšování kvality života obyvatel, například přispíváním k zaměstnanosti nebo ekonomické prosperitě regionu. Trh práce čekají nevyhnutelné demografické změny, především postupné stárnutí obyvatel, na které se firmy musí připravit. V rámci udržitelného podnikání by proto zaměstnavatelé měli poskytovat rovné příležitosti pro různé skupiny obyvatelstva a snažit se o to, aby jejich personál byl rozmanitý. To znamená například poskytovat rovné podmínky pro ženy a muže, začleňovat lidi s postižením nebo dávat pracovní příležitost lidem ve starším věku. Současně je důležité nabízet zaměstnancům možnosti vzdělávání a dále je rozvíjet, například v oblasti digitálních dovedností.

Zaměstnanci často mívají své specifické požadavky, kterým je dobré vycházet vstříc. Například poskytovat pružnou pracovní dobu nebo zavést prorodinnou firemní politiku, kterou ocení zaměstnanci s malými dětmi. V rámci udržitelného podnikání je podstatná také spolupráce s městy a podpora místních spolků a komunit, včetně firemního dobrovolnictví a dárcovství. Pokud firma komunikuje s okolím, získává cennou zpětnou vazbu na dopady své činnosti a může získat větší podporu svých projektů.

Úspora provozních nákladů

V rámci ekonomické složky jde především o šetření finančních zdrojů a jejich strategické vynakládání na ekologicky šetrné aktivity. Finanční úspory může přinést například zavádění elektronických chytrých řešení, jako je sledování firemního majetku na dálku prostřednictvím internetu věcí (Internet of Things – IoT).

Účinným prostředkem udržitelného podnikání může být také zapojení vlastního byznysu do cirkulární ekonomiky neboli oběhového hospodářství. V jeho rámci se důsledně využívají recyklované výrobky a materiály k výrobě jiných produktů a nevznikají tedy odpady. Uplatňuje se zde spolupráce mezi různými průmyslovými obory, spolu s udržitelnou výrobou a spotřebou.

Vyspělá firma by neměla zapomínat ani na vhodné pojištění svého podnikání, tedy především pojištění majetku a pojištění zodpovědnosti. Přečtěte si více v samostatném článku.


Proto nezapomeňte na pojištění majetku podnikatelů nebo zkuste našeho Průvodce pojištěním.