Riziko nuceného přerušení provozu podnikání? Můžete mu předejít!

Máte obavu o chod vašeho podnikání, pokud na vás dopadnou následky řádění živlů? Pak si pořiďte parťáka, díky kterému už se nebudete muset obávat poškození majetku ani nuceného přerušení provozu.

8 minut čtení
Obrázek ke článku Riziko nuceného přerušení provozu podnikání? Můžete mu předejít!

Během posledních tří let vzalo mnoho obchodních plánů podnikatelů za své, protože dopady pandemie, energetické krize nebo obří inflace se v plánech zohledňují vážně dost těžko předem. Přesto jsme vás podnikáním v době krize provedli v tomto článku.

Jsou ale i rizika, na která se můžete připravit předem – a byla by vážně chyba to neudělat. V tomto článku se proto zaměříme na pomoc, která vám může přijít, když váš firemní majetek poškodí živly – ať už ty přírodní nebo lidské. Určitě už znáte a využíváte tradiční živelní pojištění, ale možná jste ještě neslyšeli o pojištění přerušení provozu. Díky tomuto užitečnému pojistnému doplňku snadno pokryjete stálé provozní náklady spojené s vaším podnikáním i po dobu, než bude váš firemní majetek opraven.

Podnikání se zastaví, ale finanční ztráty vás neohrozí

Pojištění přerušení provozu využívají především podnikatelé zabývající se výrobou, obchodní činností a poskytováním služeb. Toto pojištění zajistí pokrytí finančních ztrát podnikatelů v době, kdy musí nuceně přerušit nebo omezit svůj provoz. Nejčastěji kvůli věcné škodě, která je zároveň pojistnou událostí v rámci živelního pojištění.

Pojištění přerušení provozu nemůžete uzavřít samostatně. Jedná se o doplňkové pojištění navázané na pojištění staveb a movitých věcí proti živelním rizikům, které si můžete ještě rozšířit, aby se vztahovalo také na následky krádeže a vandalismu. Zatímco běžné živelní pojištění se ovšem postará „pouze“ o úhradu okamžitých škod na vašem majetku, pojištění přerušení provozu pokryje podnikatelům také tyto finanční ztráty:

 • Zisk a stálé náklady

 • Ušlé nájemné

 • Vícenáklady

Není možné si pojistit všechny tři varianty najednou, můžete si ale vybrat kombinaci Zisk a stálé náklady + Vícenáklady, nebo Ušlé nájemné + Vícenáklady. Případně si pojistit každou variantu samostatně.

Vícenásobná pomoc

V rámci pojištění „zisku a stálých nákladů“ vám pojišťovna nahradí zisk z prodeje vyrobených produktů, prodaného zboží nebo služeb, o který přijdete v době přerušení nebo omezení provozu podnikání. Proplaceny vám budou i pravidelné náklady, které musíte vynakládat během zastavení provozu podnikání – například mzdy zaměstnanců, odpisy, nájemné atd.

Pojištění „ušlého nájemného“ je určeno pro podnikatele zabývající se jakýmkoli pronájmem, nejčastěji bytových a nebytových prostor. Při škodné události pojišťovna proplatí nájemné, které pronajímatel nemohl v důsledku přerušení nebo omezení provozu obdržet od svých nájemníků.

Speciálním typem krytí finančních ztrát při přerušení provozu podnikání je pojištění „vícenákladů“. Vhod přijde těm podnikatelům, kterým mohou „vícenáklady“ zajistit pokračování jejich činnosti na jiném místě. K typickým vícenákladům patří třeba uhrazení nájmu za provizorní provozovnu nebo zapůjčené stroje, včetně nákladů na jejich přepravu do provizorní provozovny.

Pokrytí ztrát až na dva roky

V rámci pojištění přerušení provozu si musíte zvolit dobu, během které vám bude pojišťovna v případě přerušení nebo omezení provozu hradit vzniklou finanční ztrátu. Pojišťovna toto období nazývá dobou ručení. Na výběr máte období od jednoho měsíce do dvou let. Veškeré náklady a ztráty související s pojištěním přerušení provozu vám bude pojišťovna proplácet do té doby, než bude poškozený majetek (stavby a movité věci) opraven nebo znovu pořízen, maximálně ale po dobu zvolené délky ručení.

Princip pojistného plnění v praxi si můžeme ukázat na jednoduchém příkladu: Dojde k požáru, který poškodí zařízení restaurace. Její provozovatel se pojistil proti přerušení provozu na šest měsíců. Pojištěný podnikatel restauraci opraví a znovu zprovozní za tři měsíce, dostane tedy od pojišťovny zpět finanční ztrátu za tři měsíce. Pokud by ale oprava trvala třeba devět měsíců, uhradila by mu pojišťovna finanční ztrátu maximálně za dobu ručení, tedy šest měsíců.

Stejně jako jiná užitečná pojištění pro podnikatele, i méně známé pojištění přerušení provozu se ukáže jako velmi důležité v situacích, kdy vaše podnikání zasáhne živelní pohroma, jejíž následky budete odstraňovat několik měsíců. Podnikatelé totiž často zapomínají na to, že následky škodních událostí se neodstraní ze dne na den a není nutné pokrýt pouze škodu na majetku, ale také nezbytné stálé provozní náklady.

Pojištění přerušení provozu se vztahuje na tato pojistná nebezpečí:

 • požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, jeho části nebo nákladu,

 • povodeň nebo záplava,

 • vichřice nebo krupobití,

 • sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv sněhových lavin,

 • pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů,

 • tíha sněhu nebo námrazy,

 • zemětřesení,

 • voda vytékající z vodovodních zařízení.

Pojištění si můžete sjednat také pro případ:

 • odcizení majetku vloupáním nebo loupeží,

 • úmyslného poškození nebo zničení majetku.

Mohlo by vás zajímat: