Klíčové pracovní pozice ve firmě

Pro každou firmu jsou klíčovým článkem její zaměstnanci. Aby ovšem mohli odvádět co nejlepší výkony, potřebují jasnou strategii a kvalitní vedení, které je zvládne motivovat i kontrolovat. Jaké pracovní pozice by neměly chybět ve struktuře žádné „zdravé“ firmy?

9 minut čtení
Obrázek ke článku Klíčové pracovní pozice ve firmě

V Česku působilo ke konci roku 2022 zhruba 550 tisíc firem, z toho naprostá většina společností s ručením omezeným a jen necelých 5 % akciových společností. I když se většina z těchto firem zabývá odlišnou činností, jedno mají přesto společné. Aby měly šanci uspět na trhu, potřebují kromě kvalitního podnikatelského plánu, webu, šikovných zaměstnanců nebo třeba pojištění také schopné vedení. V tomto článku vám poradíme, jaké pracovní pozice by ve firmách neměly chybět, nebo také na rozvoj jakých oblastí by neměli zapomínat ani drobní podnikatelé.

Z korporací do všech firem

Původně jste se mohli pouze v prostředí korporací setkat s pojmy C-level nebo C-suite; dnes už tyto pojmy zdomácněly ve firmách všech velikostí. Označují nejvyšší vedení firem, tedy klíčový nebo vrcholový management. Písmeno „C“ se odvozuje od anglického názvu, kterým jsou tito nejvyšší pracovníci označováni – jejich pozice začínají slovem „Chief“, česky „ředitel“.

Každá firma samozřejmě není korporace ani nemá minimálně desítky zaměstnanců. Firma s několik zaměstnanci nutně nemusí vypisovat klíčové „korporátní“ pozice jen proto, aby je „měla“, pokud podniká jen na lokálním trhu. Přesto se to v praxi často děje, firmy si tak obvykle chtějí připadat „světovější“. Nejsou dokonce výjimkou ani firmy „jednoho člověka“, který má samostatné vizitky pro různé pozice, aby vzbudil respekt u svých tuzemských dodavatelů a zákazníků. Pro malé firmy je ale mnohem užitečnější věnovat se networkingu, poznávat strukturu klíčového managementu z větších firem a inspirovat se jí. Díky tomu nezapomenete na žádnou důležitou oblast, které se firma musí věnovat, pokud se má úspěšně rozvíjet.

I ta nejmenší firma ale ve své podstatě řeší stejné základní činnosti jako velká korporace. Rozdíl mezi nimi je tak často jen v tom, že velké firmy pokryjí většinu provozních procesů a výroby vlastními zaměstnanci, kdežto malé firmy obvykle nakupují dílčí produkty a služby přes jiné dodavatele. Malé i velké firmy tedy mají stejné priority ve vedení, jen u velkých firem řídí management vlastní zaměstnance a v malých firmách síť dodavatelů. Takže použití korporátních názvů pozic i v malé firmě má svůj smysl, nehledě k tomu, že malá firma komunikující v mezinárodním prostředí by zavedené C-level pozice měla používat takřka povinně.

Nezbytné oblasti pro řízení firem

Naprosto zásadní jsou pro každou firmu čtyři oblasti vedení. Ve větších firmách za ně odpovídá samostatný manažer a má pod sebou další specializované zaměstnance, v menších firmách má často každá z těchto oblastí jen jednočlenné oddělení – daný manažer je tedy šéfem „sám sobě“. A třeba živnostník zastává všechny klíčové oblasti vedení zcela přirozeně sám. Je logické, že čím víc energie do rozvoje jednotlivých klíčových oblastí ve firmě věnujete, tím větší podíl na trhu by měla být teoreticky schopna získat.

Toto jsou ony čtyři klíčové vedoucí pozice:

CEO (Chief Executive Officer): generální ředitel a hlavní stratég. Řídí celou firmu, zodpovídá za její rozvoj a všechny procesy v ní. Musí se mu zodpovídat všichni ostatní manažeři, on sám je zodpovědný pouze majitelům firmy.

COO (Chief Operating Officer): provozní ředitel. Většinou se jedná o druhou nejvyšší pozici ve firmě. Má na starosti celý provoz firmy, kam spadají lidské zdroje, obchod, marketing, výzkum a vývoj, výroba, právní záležitosti a případná další provozní operativa.

CFO (Chief Financial Officer): finanční ředitel. Zodpovídá za veškeré finanční procesy ve firmě. Sleduje tedy především firemní cash flow, zpracovává a kontroluje finanční plánování, vyhodnocuje činnost obchodníků, stanovuje obchodní strategii a řídí účetní oddělení.

CIO (Chief Information Officer): ředitel informačních technologií (IT). Navrhuje a vytváří IT strukturu pro zaměstnance firmy, ladí IT systémy, které řídí výrobní procesy, dohlíží na funkčnost IT systémů. Stará se o spolehlivý a efektivní přenos informací uvnitř firmy i směrem k zákazníkům.

Širší vedení ve větších firmách

Ve středních a větších firmách mohou být čtyři hlavní oblasti vedení rozděleny mezi další manažery. V jejich nejvyšším managementu tedy můžete najít i tyto pozice:

CSO (Chief Sales Officer): obchodní ředitel. Zodpovídá za tvorbu a plnění obchodních plánů. Řídí obchodní tým, jeho výkon a efektivitu, nastavuje obchodní strategii.        

CTO (Chief Technology/Technical Officer): technologický/technický ředitel. Řídí oblast firemních technologií, kam obvykle spadá i výzkum a vývoj.

CDO (Chief Development Officer): ředitel rozvoje. Je zodpovědný za aktivity, které mají zvyšovat růst firmy. Sleduje tržby a návratnost investic, navrhuje a řídí inovace.

CPO (Chief Project Officer): projektový ředitel. Stará se o to, aby se nezastavil žádný firemní projekt. Dohlíží na rozdělování a plnění úkolů, hlídá lidi i efektivitu využívání jejich pracovního času.

CHRO (Chief Human Resources Officer): personální ředitel. Řeší především nábor zaměstnanců a hodnotící pohovory, benefity pro zaměstnance, jejich rozvoj a motivaci. Buduje firemní kulturu.

CMO (Chief Marketing Officer): marketingový ředitel. Má na starosti veškeré marketingové aktivity, reklamu a propagaci.

CCO (Chief Communications Officer): ředitel komunikace. Zodpovídá za komunikaci firmy s trhem, vztahy s veřejností a public relations.

CCCO (Chief Customer Care Officer): ředitel péče o zákazníky. Rozvíjí zaměstnance pečující o zákazníky a řídí provoz informačních služeb pro zákazníky.

Úrovně managementu

Vedoucí pracovníky ve firmách je možné rozdělit do tří hlavních úrovní:

  • Vrcholový (top) management: ovlivňuje a koordinuje všechny firemní činnosti, přebírá odpovědnost za majitele firmy.

  • Střední management: vedoucí různých větších útvarů, typicky ekonomického, personálního nebo technologického.

  • Nižší management: mistři, vedoucí dílen a oddělení, vedoucí menších pracovních týmů.

Jak dobře vybrat manažera

Základní podmínkou pro úspěšné vykonávání manažerské funkce je splnění nezbytných předpokladů pro řídící činnost na dané úrovni. Manažer musí mít vhodné schopnosti a současně autoritu.

Ideální je, aby měl manažer neformální autoritu v očích svých podřízených a ti ho přirozeně považovali za šéfa. To zajistí kombinace odborných znalostí, praktických dovedností, schopnosti jasně stanovovat „pravidla hry“ (držet slovo) a přirozené charisma (sociální zralost a výborná komunikace). Může se ovšem stát, že vhodný člověk nebude mít o manažerskou pozici zájem; pak je nutné zvolit formální autoritu – tedy manažera, kterého do jeho pozice dosadilo nejvyšší vedení a pevně za ním stojí.

Tipy pro úspěšné vykonávání vedoucí pozice

  1. Rozhodující je chuť řídit. Nemá-li člověk chuť řídit, bude odvádět horší práci než ten, koho řízení baví.

  2. Řízení je kombinace vědy, umění a životních zkušeností. Vedoucí pracovník musí znát potřebnou teorii, umět ji v praxi uplatňovat jasně a přitom kreativně, být odolný vůči stresu a předvídat různé scénáře, ideálně z vlastních zkušeností.

  3. Kompetence se dají získat. Pokud má člověk talent pro řízení, ale chybí mu zkušenosti, nebojte se mu přesto dát příležitost a zodpovědnost. Zkušenosti může rychle dohnat dalším vzděláváním a tréninkem.

  4. Odborné předpoklady nejsou nejdůležitější. Uvádí se, že úspěch vedoucího pracovníka záleží jen z 15 % na odborných znalostech a celých 85 % ovlivňuje jeho osobnost a vůdcovské schopnosti. K nejdůležitějším vlastnostem manažera patří schopnost přesvědčit a vést lidi, prosazení svých myšlenek v kolektivu, rozhodnost, odvaha, samostatnost, iniciativa a spolehlivost.

Ať už vlastníte větší firmu, která si může dovolit udržovat specifičtější pozice, nebo jste menší podnikatel s omezeným počtem zaměstnanců, máte vždy jeden společný úkol: zajistit, aby pro každé důležité oddělení firmy byl určen konkrétní člověk, který za něj bude zodpovědný. Není podstatné, jestli jste pětičlenný nebo pětisetčlenný tým. V rámci aktuálního týmu jakékoli velikosti si vždy musíte rozdělit zodpovědnost za klíčové oblasti, kterými jsou strategické vedení, provoz, rozvoj, obchod, finance, personalistika, IT procesy a marketing.

Mohlo by vás zajímat: