Jak evidovat tok peněz ve firmě

Jste si opravdu jistí, že máte spolehlivý přehled o tom, kam a jak se pohybují peníze ve vaší firmě? Pokud jste s odpovědí ANO jakkoli zaváhali, už na nic nečekejte a pusťte se do důkladné evidence cash flow vaší firmy. Poradíme vám, jak na to.

8 minut čtení
Obrázek ke článku Jak evidovat tok peněz ve firmě

Je vaše firma finančně opravdu zdravá? Abyste na tuto otázku dokázali přesvědčivě odpovědět, musíte si umět sestavit výkaz cash flow. Pomocí pravidelných kontrol a analýz si navíc zvládnete udržovat trvalý přehled nad tokem financí ve vaší firmě. A jedině na základě reálných dat budete také moct efektivně plánovat další vývoj firmy. Pokud se sestavováním výkazu cash flow ještě nemáte zkušenosti, v tomto článku můžete zjistit, co do výkazu cash flow patří a jaké nástroje můžete k evidenci toku peněz ve firmě použít.

Co je cash flow?

Pojem cash flow se do češtiny nejčastěji překládá jako tok hotovosti nebo tok peněz. Zahrnuje rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků firmy za určité období. Jinými slovy vyjadřuje, kolik volných peněz má firma v dané době k dispozici.

Výkaz cash flow poskytuje informace o tom, jaký stav peněžních prostředků měla firma na začátku a na konci určitého období, a jaké pohyby peněz k rozdílu počátečního a konečného stavu vedly.

Jak se počítá cash flow

Výkaz cash flow se skládá ze tří oblastí: provozní, investiční a finanční. Každý pohyb peněžních prostředků ve firmě (tedy veškeré příjmy a výdaje) se musí zařadit do jedné z nich.

Mezi provozní činnosti spadají všechny pohyby peněz, které vyplývají z hlavní činnosti firmy. Typicky nákup a prodej zboží, surovin a materiálu, platby dodavatelům, výplaty zaměstnanců, úhrady nájemného a podobně.

Do investiční kategorie patří například pořízení nebo naopak prodej dlouhodobého majetku firmy, poskytování úvěrů nebo zisk z investiční činnosti (například z prodeje cenných papírů).

Finanční činností se rozumí účetní operace, které přinesly změny ve výši kapitálu firmy nebo jejích závazků. Spadají sem tedy především půjčky, které slouží k rychlému navýšení kapitálu.

Metody sestavování výkazu cash flow

Výkazy cash flow mohou mít různou formu, sestavují se ale jen dvěma způsoby: přímou a nepřímou metodou.

V rámci přímé metody se kontrolují všechny pohyby peněz (například jednotlivé výplaty zaměstnancům a přijaté faktury) na účtu, v pokladně a tak dále. Výhodou této metody je aktuální a přesný přehled o peněžních tocích. Je ale náročná a musí se při ní používat i specializované účetní programy, proto se v praxi příliš často nepoužívá.

Při nepřímé metodě se vychází z hospodářského výsledku (před zdaněním) vycházejícího z účetnictví a ten se postupně „očišťuje“. To znamená, že se z něj odstraňují různé účetní operace, které sice ovlivňují výši hospodářského výsledku, ale nepředstavují ve skutečnosti reálný pohyb peněžních prostředků. Takto se upravují zejména:

  • Nepeněžní operace (například tvorba finanční rezervy firmy).

  • Neuhrazené náklady a výnosy minulých nebo budoucích účetních období (například faktura, která se bude hradit až v příštím účetním období).

  • Příjmy a výdaje spojené s finanční a investiční činností (například postupné odepisování dlouhodobého majetku).

Postup pro stanovení cash flow nepřímou metodou

Při sestavování výkazu cash flow se vychází ze základních účetních dokumentů: rozvahy a výkazu zisků a ztrát (tzv. výsledovky) a případně i přílohy.

  • Rozvaha umožňuje posouzení finančního postavení podniku. Zobrazuje strukturu majetku firmy (aktiva) a zdroje jeho krytí (pasiva), tedy kde firma vzala na majetek peníze, a to k určitému datu (rozvahovému dni). Správně sestavená rozvaha musí splňovat základní rovnici, kdy se součet aktiv musí rovnat součtu pasiv.

  • Výkaz zisků a ztrát vyjadřuje, jakého výsledku hospodaření firma dosáhla za dané účetní období. Na rozdíl od rozvahy, která je sestavena k určitému časovému okamžiku, je výsledovka výkaz, který se vztahuje vždy k nějakému delšímu časovému intervalu. Kromě hodnot za aktuální účetní období obsahuje výkaz zisků a ztrát i informace o dosažených výsledcích za minulé období.

  • Příloha k účetní závěrce obsahuje doplňující informace k těmto dokumentům a také popisuje metody, které byly při sestavování závěrky použity.

Výkaz cash flow sestavte následovně:

  1. Vypočítejte rozdíl mezi konečným a počátečním stavem jednotlivých položek v rozvaze.

  2. Roztřiďte jednotlivé příjmy a výdaje z údajů v rozvaze a výkazu zisků a ztrát do kategorií provozních, investičních a finančních činností.

  3. Zapište si všechny údaje do tabulky. Tím sestavíte přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow).

  4. Údaje zkontrolujte. Správný výsledek ověříte tak, že ke stavu peněžních prostředků na počátku období přičtete čistý hospodářský výsledek a dohromady tento součet dává stav peněžních prostředků na konci účetního období. Tedy kolik máte na konci účetního období peněz na účtu a v hotovosti).

Nástroje k sestavení výkazu cash flow

Nejobyčejnějším způsobem, jak evidovat cash flow, jsou tabulky v počítačových programech, jako jsou Excel od Microsoftu, Numbers od Apple nebo Google docs. Do nich si můžete zapisovat předpokládané a skutečné výdaje a příjmy v jednotlivých kategoriích.

Existují samozřejmě také specializované aplikace a nástroje, které vám práci s cash flow výrazně usnadní. Například některé účetní programy (třeba v Česku velmi rozšířená Pohoda) dokážou automaticky generovat výkazy cash flow na základě dat, kterými je pravidelně zásobujete.

Další užitečné možnosti nabízí fakturační aplikace iDoklad nebo Fakturoid, přes které se vyřizují faktury a evidují příjmy a výdaje. Programy vám průběžně zobrazují grafy, v nichž přehledně uvidíte aktuální stav cash flow.

Širší možnosti nabízí například česká aplikace Caflou. Vaše cash flow v ní můžete sledovat podle jednotlivých projektů a v rozlišení na skutečné a odhadované peněžní toky. Na předpověď stavu cash flow v budoucnu se zase specializuje program Moneo.

Plánování cash flow hraje ve firemních financích velmi důležitou roli. Abyste mohli tok peněz efektivně řídit, potřebujete předvídat hrozící nedostatek peněz dříve, než taková situace nastane. A co je nejdůležitější, zdravé a stabilní cash flow vám nabídne jednu z největších konkurenčních výhod. Udržujte si proto nad vaším cash flow co nejdůkladnější přehled.

Mohlo by vás zajímat: