Práce na dálku v roce 2024: Nová pravidla pro podnikatele

S rostoucím trendem práce na dálku přichází novela zákoníku práce, která od listopadu 2023 přináší podstatné změny pro podnikatele a živnostníky. Tyto změny mají významný dopad na organizaci práce a administrativní povinnosti.

7 minut čtení
Obrázek ke článku Práce na dálku v roce 2024: Nová pravidla pro podnikatele

Novela zákoníku práce prošla v listopadu 2023 podstatnými změnami. Jejím cílem je přizpůsobit náš právní systém evropským pravidlům a směrnicím, konkrétně směrnici o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách a směrnici o rovnováze pracovního a osobního života. Celkově má reagovat na potřeby specifických skupin pracujících.

Zároveň novela rozšiřuje pojetí práce na dálku, což nyní zahrnuje nejen práci z domova, ale také jiné formy práce mimo klasické pracovní prostředí například hybridní formu spolupráce, což reflektuje současné trendy a potřeby moderního pracovního života. Následující body podrobně zkoumají klíčové aspekty této novely a jejich dopad na organizaci práce a administrativní povinnosti podnikatelů a živnostníků.

1. Písemná dohoda

S příchodem novely zákoníku práce, reagující na zvyšující se popularitu home office, je nyní vyžadována písemná dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pro práci na dálku.

Tato dohoda musí specifikovat místo výkonu práce, způsob komunikace, rozsah práce a další klíčové aspekty, jako rozvržení pracovní doby a způsob náhrady nákladů vzniklých při práci na dálku. Dohoda také umožňuje lepší ochranu práv zaměstnanců, zejména těhotných žen, rodičů, a pečujících osob​​.

2. Náhrada nákladů

V rámci novely zákoníku práce, platné od října 2023, mají zaměstnavatelé povinnost hradit náklady související s prací na dálku, jako jsou energie a voda. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovilo paušální náhradu 4,60 Kč za každou započatou hodinu práce.

Náhrada poskytovaná v této výši není předmětem daně z příjmu, což je pro zaměstnance výhodné. Zaměstnavatelé mají také možnost proplácet reálně prokázané náklady (náhrady za opotřebení vlastního zařízení či předmětů potřebných pro výkon práce i příspěvky na spotřebu energií, vody, plynu či plateb za internet), nebo uzavřít dohodu o neposkytování náhrad​​.

Zaměstnavatel má tedy tři možnosti - proplácet paušální náhrady, reálné náklady nebo uzavřít dohodu o neposkytování náhrad.

Novela zákoníku práce přichází v době, kdy se firmy snaží najít optimální rovnováhu mezi produktivitou, firemní kulturou a spokojeností zaměstnanců, zatímco se přizpůsobují novým právním požadavkům.

3. Speciální případy

V rámci novely zákoníku práce jsou zvláště zohledněny potřeby určitých skupin zaměstnanců, včetně těhotných žen a osob pečujících o závislé osoby. Toto zohlednění platí pro všechny zaměstnance, bez ohledu na typ pracovního poměru.

Tyto skupiny mají nově zaručené zvláštní zvážení v případě žádostí o práci na dálku. Zaměstnavatelé budou povinni písemně zdůvodnit zamítnutí takových žádostí, což odráží snahu o větší flexibilitu a podporu pracovního a osobního života všech zaměstnanců.

4. Rozvržení pracovní doby

Novela zákoníku práce umožňuje všem zaměstnancům flexibilně rozvrhovat svou pracovní dobu při práci na dálku, avšak s maximálním limitem 12 hodin denně. Tato flexibilita poskytuje zaměstnancům možnost lépe sladit pracovní a osobní život. Je však důležité poznamenat, že v případě, že zaměstnanec potřebuje vyřizovat nezbytné osobní záležitosti, jako jsou lékařské návštěvy nebo jiné důležité pochůzky, není mu za tento čas poskytnuta náhrada mzdy nebo platu.

5. Elektronické doručování dohod

Podle novely zákoníku práce lze nyní pracovní smlouvy a dohody o práci na dálku uzavírat elektronicky, což zjednodušuje a zrychluje administrativní procesy.  Prakticky to znamená, že pracovní smlouvy a dohody mohou být uzavřeny elektronicky a nemusí být podepsány uznávaným elektronickým podpisem. Zaměstnanci mají možnost od elektronicky podepsané smlouvy odstoupit do 7 dnů od jejího doručení. Tato možnost poskytuje zaměstnancům větší flexibilitu a ochranu jejich práv, umožňuje jim přehodnotit své rozhodnutí a zajišťuje, že jsou plně informováni o podmínkách svého pracovního poměru.

6. Ochrana dat

V rámci práce na dálku je nezbytné zajistit vysokou úroveň kybernetické bezpečnosti, což zahrnuje využití silných antivirů, zabezpečení souborů a počítačů heslem, ochranu před odcizením a zajištění bezpečného internetového přenosu. Je důležité se zaměřit na ochranu citlivých dat a zapojit odborníky pro zabezpečení techniky​​. Zajištění kybernetické bezpečnosti při práci na dálku je primárně povinností zaměstnavatele.  Zaměstnanci jsou pak povinni tato zabezpečení správně využívat a dodržovat nastavené bezpečnostní protokoly.

7. Firemní kultura

Práce na dálku přináší změny ve firemní kultuře a komunikaci, kde je důraz kladen na výsledky práce místo pouhé přítomnosti v kanceláři. Tato změna vyžaduje nové přístupy k hodnocení výkonnosti. Výzkumy ukazují, že zaměstnanci pracující z domova jsou často výkonnější a spokojenější, což podporuje kombinaci práce na dálku a docházení do kanceláře jako optimální model pro moderní pracovní prostředí.

Novela zákoníku práce

Zavedení nových pravidel pro práci na dálku v České republice představuje významný krok k modernizaci pracovního prostředí. Změny v zákoníku práce nejenže reflektují současné pracovní trendy, ale také zvyšují flexibilitu a bezpečnost v digitálním prostoru.

S těmito změnami přicházejí i výzvy, zejména v oblasti kybernetické bezpečnosti a adaptace firemní kultury. Pro podnikatele a živnostníky je nyní důležité přizpůsobit se těmto změnám, aby byly v souladu s novými právními požadavky a zároveň podporovaly produktivní a spokojené pracovní prostředí. Novela zavádí nové požadavky, které mohou vyžadovat vytvoření nebo úpravu stávajících pracovních smluv a dohod tak, aby byly v souladu.

Mohlo by vás zajímat:


Proto nezapomeňte na pojištění odpovědnosti nebo zkuste našeho Průvodce pojištěním.