Které otázky zaměstnavatel nesmí pokládat: Průvodce etickým a legálním pohovorem

Při vedení pracovních pohovorů je důležité dodržovat právní a etické normy. Tento článek poskytuje přehled otázek, kterým by se zaměstnavatelé měli vyhnout, aby respektovali práva uchazečů a předcházeli diskriminačním praktikám.

8 minut čtení
Obrázek ke článku Které otázky zaměstnavatel nesmí pokládat: Průvodce etickým a legálním pohovorem

Nábor nových zaměstnanců je klíčovým procesem pro každou firmu, a je důležité, aby byl veden eticky a v souladu s právními normami. V České republice, stejně jako v mnoha dalších zemích, existují jasně definovaná pravidla týkající se toho, na co je a není přípustné se ptát během pracovního pohovoru.

Dodržování těchto pravidel je nejen ošetřeno zákony, ale je také klíčem k udržení dobré pověsti firmy a zajištění, že náborový proces je spravedlivý a bez diskriminačních praktik.

Právní rámec v České republice

V České republice je náborový proces regulován především zákoníkem práce, který klade důraz na rovné zacházení a zakazuje jakoukoliv formu diskriminace. Nedávné změny v legislativě, které vstoupily v platnost na začátku roku 2023, přinesly další upřesnění v tom, co je považováno za nevhodné nebo dokonce nelegální v průběhu pracovního pohovoru​​​​.

Zakázané otázky na pohovoru


Mezi zakázané otázky patří ty, které se týkají osobního života, rodinného stavu, zdravotního stavu, náboženského přesvědčení, sexuální orientace a dalších citlivých témat, které nemají přímý vztah k vykonávané pracovní pozici.

Tyto pravidla jsou navržena tak, aby zajistila, že všichni uchazeči jsou hodnoceni pouze na základě svých kvalifikací a schopností týkajících se dané pozice.

Nevhodné otázky mohou zahrnovat například dotazy na plánování rodiny, zdravotní historii, vyznání víry, nebo etnický původ. Tyto otázky jsou považovány za neetické a mohou vést k diskriminaci. Například ptát se ženy na její plány na mateřství může být interpretováno jako diskriminace na základě pohlaví.

Diskriminační otázky na pohovoru mohou mít negativní dopad nejen na jednotlivé uchazeče, ale i na celkové pracovní prostředí. Například, pokud jsou ženy systematicky dotazovány na plánování rodiny, může to vést k nerovným příležitostem v kariérním růstu. Pro firmy mohou takové praktiky vést k právním problémům a poškození reputace.

Přestože mohou být některé z těchto informací relevantní pro určité pracovní pozice, je důležité je získávat jinými způsoby, které respektují práva a soukromí uchazečů.

Jak si ale některé schopnosti můžete ověřit?

  • Fyzická zdatnost pro manuální práci: Místo dotazování na zdravotní stav uchazeče, jasně specifikujte fyzické požadavky - jako je schopnost zvedat těžké předměty nebo dlouhodobé stání v popisu práce. A připravte praktické ukázky nebo úkol na zkoušku, aby uchazeči mohli prokázat své schopnosti.

  • Jemná motorika nebo dobrý zrak: Pro pozice vyžadující práci s malými komponenty nebo dobrý zrak, se zaměřte na detailní popis pozice, praktický úkol a zaměření na předchozí zkušenosti a dovednosti uchazeče v těchto oblastech.

  • Jazykové dovednosti: Pro pozice, kde je nutná znalost více jazyků, můžete pořádat jazykové testy nebo hodnotící rozhovory v požadovaných jazycích.

V České republice i v mezinárodním kontextu existují příklady, kdy nevhodné otázky vedly k soudním sporům a veřejnému pobouření. Tyto případy slouží jako varování pro firmy, aby pečlivě zvážily obsah a formulaci otázek při pohovorech.

Jak vést pohovor správně?

Vedení pohovoru, který respektuje práva uchazečů a zároveň poskytuje potřebné informace pro rozhodovací proces, je náročný proces, který vyžaduje pečlivou přípravu nejen ze strany uchazeče, ale i z pohledu zaměstnavatele či HR manažera.

  1. Před pohovorem si připravte seznam otázek, které jsou přímo relevantní pro danou pracovní pozici. Vyhněte se osobním otázkám, které nejsou přímo spojeny s pracovním výkonem nebo dovednostmi.

  2. Zaměřte se na otázky, které umožňují uchazečům mluvit o jejich zkušenostech a dovednostech. Například otázky jako: Jaké dovednosti vám pomohly při řešení složitého projektu? nebo Jaké metody používáte pro efektivní řízení času?

  3. Informujte se o zákonných omezeních vztahujících se k dotazům na pohovorech. Vyhněte se otázkám, které by mohly být považovány za diskriminační, například dotazy na rodinný stav, plánování rodiny, náboženské přesvědčení atd.

  4. Zajistěte, aby všichni, kdo se podílejí na náborovém procesu, byli proškoleni v oblasti pracovního práva a etiky pohovoru. Tím se sníží riziko nevhodného chování nebo dotazů.

Pravidla pohovoru s cizinci

Vedete často pohovory s lidmi z jiných kultur? Při pohovoru s osobami z různých kulturních prostředí, jako jsou třeba Ukrajina, Vietnam, Polsko a Slovensko, je důležité brát v úvahu specifika jejich kultur.

Ukrajinci jsou známí svou štědrostí a pohostinností. Během setkání je běžné pevné stisknutí ruky s přímým očním kontaktem. Je pro ně důležitý formální přístup, respekt k hierarchii a statusu. Ukrajinští manažeři jsou často silní individualisté a nemusí být zvyklí na týmovou práci v západním stylu. Při rozhodování a komunikaci mohou preferovat přímý přístup, ale zároveň si cení zdvořilosti a citlivosti při vedení diskuzí. Mladší generace je obvykle více otevřená novým příležitostem a změnám v pracovním prostředí.

Ve Vietnamu je běžné, že lidé jsou v pracovním prostředí formálnější a zdůrazňují respekt k hierarchii. Při komunikaci s vietnamskými uchazeči můžete očekávat, že budou skromnější při prezentaci svých úspěchů nebo dovedností.

V Polsku je obvyklé, že pohovory probíhají formálněji s důrazem na akademické tituly a profesní kvalifikace. Polští uchazeči mohou očekávat více formální přístup během pohovoru a respekt k autoritám je pro ně velmi důležitý.

Naopak na Slovensku jsou pohovory obvykle vedeny v přátelské a otevřené atmosféře. Slováci mohou být přímí ve svých odpovědích, což je třeba interpretovat jako projev otevřenosti a upřímnosti, nikoli jako nezdvořilost.

Respektování právního rámce a etických zásad není jen o dodržování zákonů, ale je také základem pro budování spravedlivého a inkluzivního pracovního prostředí.

Zaměstnavatelé, kteří si osvojí tyto principy, nejenže se vyhnou právním rizikům, ale také si vytvoří pozitivní reputaci a přispívají k rozvoji zdravého pracovního prostředí. Jedině takto můžeme společně podporovat pracovní kulturu, která je spravedlivá, transparentní a respektující práva všech jedinců.

Mohlo by Vás zajímat:


Proto nezapomeňte na pojištění odpovědnosti nebo zkuste našeho Průvodce pojištěním.