Jak být lepším podnikatelem?

Získejte rady pro úspěšné podnikání, začněte správným nastavením podnikání a postupujte k efektivnímu vedení firmy.

8 minut čtení
Obrázek ke článku Jak být lepším podnikatelem?

Nabídneme vám tipy od nastavení strategie a podnikatelského plánu až po řízení zaměstnanců a finanční stránky firmy. Popíšeme vám, jak porozumět tržnímu prostředí a reagovat na aktuální trendy ve vašem odvětví.

Podnikatelský plán

Strategie podniku je základním prvkem úspěšného podnikání a její správná formulace zahrnuje několik aspektů. Do začátku je potřeba definovat jasné cíle i poslání firmy. Například, pokud vlastníte květinářství, může být vaším cílem stát se oblíbeným podnikem u zákazníků. Vaše poslání je pak dodávat umělecky aranžované květiny a plnit přání zákazníků na 100 %, čímž také dosáhnete svého cíle. Při nastavování tohoto cíle je vždy důležité nastavit je tak, aby se daly měřit. Tedy na ukázkovém příkladu může být vaším cílem dosáhnout zvýšení prodeje o 50 % a přitom mít pouze kladné reference od zákazníků.

Pro nastavení úspěšného podnikání je důležité plánování. Naplánujte, jak zvýšit povědomí o vašem produktu nebo službě například prostřednictvím sociálních sítí, nebo reklam. Dále potřebujete zajistit efektivní distribuční cesty, tedy jakým způsobem nejvýhodněji dostat produkt k zákazníkovi (velkoobchod, distributoři, přímý prodej na prodejně) a nakonec stanovte vhodně cenovou strategii. U cen se můžete inspirovat například konkurenčními cenami v kombinaci s náklady na výrobu.

Dále je nezbytný finanční plán. Do něj zahrňte odhady příjmu na základě cen a očekávané poptávky, dále zahrňte výši nákladů na výrobu včetně distribuce a zvažte také, do jakých oblastí ve vašem podnikaní můžete investovat. Investovat lze například do moderních zařízení nebo vylepšení prodejny. Přidejte k vaší strategii také plán postupu v případě, že se setkáte s nějakou těžce zvladatelnou výzvou nebo krizí.

Celkově vzato strategie podniku by měla být dynamická a přizpůsobivá, schopná reflektovat měnící se podmínky. Vaši strategii pak pravidelně přehodnocujte a upravujte podle měnících se podmínek kolem vás.

Vedení firmy

Pokud máte správně nastavenou strategii, můžeme se přesunout k vedení týmu – tedy k leadershipu. Ten spočívá v kombinaci faktorů, které umožňují efektivní komunikaci, motivaci a spolupráci v pracovním prostředí. Vůdce týmu by měl být schopen jasně komunikovat, co chce, co očekává a v jakém časovém horizontu. Je také důležité budovat ve firmě důvěru i respekt a nastavit prostředí ve firmě tak, jak to pro vás bude nejvýhodnější.  Můžete se svými zaměstnanci například udržovat formální vztahy, nebo naopak můžete vytvořit kamarádskou či rodinnou atmosféru. Zaměstnance ve zdravém pracovním prostředí pak snáze motivujete k plnění cílů, ale také k experimentování a přijímání rizik za účelem inovování.

Vedoucí týmu by měl být také schopen efektivně rozpoznat a rozvíjet individuální schopnosti jednotlivců, aby tak dosáhl efektivní spolupráce. Na základě těchto vědomostí by pak měl dbát o efektivní a jednoznačné delegování úkolů s ohledem na časové kapacity zaměstnanců.

Firma na trhu

Každý úspěšný podnikatel by měl mít dostatečné znalosti o trhu i o konkurenčním prostředí. Abyste tyto vědomosti získali, je potřeba zavést systematický sběr dat a analýzu informací o tržních trendech, například ze sociálních sítí nebo z analýzy vašich prodejů čí z chování konkurence. Na základě těchto informací pak budete schopni rychle vyhodnocovat situaci, identifikovat příležitosti i hrozby a popřípadě efektivně měnit strategii.

Součástí orientace na trhu by mělo také být porozumění potřebám zákazníků, čehož dosáhnete pomocí pravidelného vyhodnocování kvantitativních i kvalitativních dat z prodeje. Můžete tedy vyjít z toho, kolik jste toho kdy prodali a jak na vaše produkty/služby reagují zákazníci. Pak jen přizpůsobte nabídku tak, aby co nejlépe odpovídala aktuálním potřebám.

Pokud už dostatečně znáte tržní prostředí, je dobré také vědět, jak v něm fungovat. Kromě propagování svých služeb a výrobků se pokuste budovat pevné vztahy. Schopnost naslouchat potřebám klientů i partnerů a rychle na ně reagovat, posiluje důvěru a loajalitu, kterých pak využijete při navazování cenných kontaktů. Tento proces můžete znát pod pojmem networking. Rozsáhlá síť kontaktů vám může poskytnout přístup k novým příležitostem, informacím a zdrojům. Networking umožňuje sdílet a získávat cenné zkušenosti díky ostatním profesionálům a může také vést k vytváření strategických partnerství, které posílí vaše postavení na trhu.

Jako poslední chceme v souvislosti s chováním na trhu upozornit na to, že firma by měla zvlášť v dnešních dobách dbát na sociální zodpovědnost a etické obchodní praktiky. Zapojení se do udržitelných iniciativ a respektování etických norem pomáhá nejen získávat loajální zákazníky, ale také budovat pozitivní firemní postavení na trhu.

Závěrem tedy můžeme shrnout, že každý podnikatel by měl začít se správně nastavenou strategií, která bude reflektovat aktuální dění na trhu a o kterou se může s klidem opřít při řešení každé výzvy i krize. S tím je pak možné nastavit vedení ve firmě a komunikaci se zákazníky, zaměstnanci i klienty.

Mohlo by se Vám líbit:


Proto nezapomeňte na pojištění odpovědnosti nebo zkuste našeho Průvodce pojištěním.