Jakým způsobem nastavit pojistnou smlouvu vzhledem k vývoji cen na stavebním trhu

Ceny stavebních materiálů i děl mají na pojištění zásadní vliv vzhledem k určení pojistné částky i hodnoty. V článku vám představíme vývoj cen za posledních 30 let a poradíme vám, jak by měla být nastavena pojistná smlouva.

10 minut čtení
Obrázek ke článku Jakým způsobem nastavit pojistnou smlouvu vzhledem k vývoji cen na stavebním trhu

Ceny stavebních děl a stavebních materiálů

Ceny stavební produkce a jejich pohyb v čase mají určující vliv na pojistnou hodnotu pojištěné stavby. Tu pojišťovny většinou definují jako cenu, za kterou lze nákladovým způsobem pořídit stavbu v daném místě a čase. Jinými slovy – jde o to odhadnout, jaké náklady je v třeba v určitý čas a za určitých podmínek vynaložit k vybudování dané stavby, kdyby se stavěla tzv. na zelené louce.

Je dobré vědět, že zákon předpokládá, že pojistník v okamžiku uzavření pojistné smlouvy určí pojistnou částku (horní hranici plnění) ve výši odpovídající hodnotě pojištěného majetku. Aby však došlo k plnému odškodnění klienta pojišťovnou v případě vzniku pojistné události, měla by pojistná částka sjednaná ve smlouvě odpovídat pojistné hodnotě i v době vzniku pojistné události. A protože nevíme, kdy a zda vůbec k pojistné události dojde, je třeba zajistit, aby pojistná částka konvergovala k pojistné hodnotě po celou dobu života pojistné smlouvy. Což znamená, že je nutné pojistnou částku pravidelně aktualizovat podle vývoje cen na trhu stavební produkce.

Vývoj cen na stavebním trhu v posledních 30letech

Od roku 1970 do roku 1990, v době centrálně plánované ekonomiky, můžeme vidět prakticky rigidní ceny stavební výroby, jinak řečeno 1 cihla stála 1 Kč po 20 let. Pro roce 1990 graf zaznamenává cca 20letý lineární růst cen s předvídatelným trendem. Následuje finanční krize a útlum stavební výroby doprovázený dočasným poklesem cen. Graf končí počátkem 20. let v cenové expanzi. 

Vývoj cen vybraných stavebních materiálů v krátkém období znázorňuje druhý graf.

Cenový šok týkající se stavebních materiálů přišel ve dvou vlnách, v roce 2021 a v polovině 2022. Některé materiály (stavební železo, izolanty) v tu dobu vzrostly až na více než dvojnásobek ceny od počátku roku 2021. Současný trend ukazuje na cenovou stabilizaci, resp. na konvergenci průměrné ceny sledovaných stavebních materiálů ke 140 % ceny z počátku roku 2021.

Následující tabulka ukazuje na vývoj ceny hal pro výrobu a služby.

První dva řádky tabulky odráží indexy vzhledem k předchozí cenové úrovni, konkrétně z předchozího pololetí. Třetí a čtvrtý řádek udává percentuálně nárůst ceny k uvažovanému období vzhledem k ceně z roku 2014, uvažovány jsou indexy vztahující se konkrétně k budovám zděným a průměrné indexy za všechny obvyklé stavební konstrukce (železobeton, dřevostavby, aj.).

Pátý a šestý řádek tabulky udává, o kolik procent se zvýšila cena staveb od uvažovaného období do 1. pololetí roku 2023. Z hlediska pojištění jde vlastně o odpověď na otázku, o kolik procent je nutno, vzhledem k okamžiku sjednání pojistné smlouvy, navýšit pojistnou částku, aby odpovídala pojistné hodnotě aktuální k 1. pololetí roku 2023, a to za předpokladu, že v době uzavření pojistné smlouvy byla pojistná částka sjednána na úrovni tehdejší pojistné hodnoty a během života pojistné smlouvy nedošlo k aktualizaci pojistné částky.

  • Příklad: Byla-li zděná budova pojištěna v 1. pololetí roku 2015 na pojistnou částku odpovídající pojistné hodnotě předmětné stavby v tomto období a do r. 2023 nebyla pojistná částka aktualizována, je vhodné navýšit pojistnou částku přibližně o 70 % (hodnota navýšení odpovídá indexu 1,727).

Poslední řádek tabulky udává, kolik procent z majetkové újmy nastalé pojistnou událostí pojištěný obdrží, pokud v průběhu účinnosti pojistné smlouvy rezignuje na aktualizaci pojistné částky. V případě pojistné smlouvy sjednané ve 2. pol. roku 2016 bez aktualizace pojistné částky, pojištěný za škodu nastalou v roce 2023 inkasuje pojistné plnění pouze ve výši 61 % skutečné majetkové újmy.

Co je předpokladem pro plné odškodnění klienta na základě pojistné smlouvy

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že předpokladem k plnému odškodnění klienta pojišťovny z majetkové pojistné smlouvy je splnění dvou základních podmínek:

  1. Sjednat pojistnou částku ve výši pojistné hodnoty pojištěného majetku (na počátku pojištění).

  2. Udržovat vztah mezi pojistnou částkou a pojistnou hodnotou po celou dobu pojištění.

Určení pojistné hodnoty staveb a pojistné částky

Pojistná částka je horní hranicí pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě, tedy nejvyšší možná částka, kterou pojišťovna vyplácí v případě škody na majetku a kterou si stanoví pojistník na vlastní odpovědnost.

K určení orientační pojistné hodnoty staveb (především budov) mohou klienti využít doporučení pojišťoven, které mají řadu nástrojů k odhadnutí pojistné hodnoty standardní budovy na základě jejích rozměrů (zastavěné plochy jednotlivých podlaží nebo obestavěného prostoru) a materiálového provedení.

Aktualizaci pojistné částky v průběhu pojištění zajistí ujednání o indexaci pojistné částky, takže podle vývoje cen ve stavebnictví bude pojistná částka meziročně automaticky násobena příslušným indexem. Výhodou pro vás, jako klienta, je skutečnost, že pojišťovna udržuje v čase pojistnou částku na úrovní pojistné hodnoty a eliminuje tak nebezpečí podpojištění majetku.

Další možností je stanovit pojistnou částku a provádět její aktualizaci na základě vlastního úsudku a své znalosti pojišťovaného majetku, případně na základě konzultace s odborníkem z jiného oboru než z oboru pojišťovnictví. Ze zákona dokonce vyplývá, že pojistná částka je náležitostí pojistné smlouvy, která se určuje na návrh pojistníka. Zákonodárce totiž vychází z úvahy, že je to právě vlastník pojištěného majetku, kdo má znát jeho hodnotu.

Jak často je třeba aktualizovat pojistnou částku?

Doporučujeme tedy kontrolovat výši pojistné částky každé 2–3 roky, v případě extrémního výkyvu cen stavebních prací a materiálu, který jsme zaznamenali v minulých letech, i častěji. 

V případě, kdy je hodnota předmětu pojištění (majetku) stanovená v pojistné smlouvě, tedy pokud je pojistná částka nižší než reálná hodnota, jedná se o podpojištění.

Některé pojistné smlouvy v pojištění majetku obsahují tzv. toleranci podpojištění, která může být v rozmezí tolerance 10–20 %, záleží na konkrétním ujednání pojistné smlouvy. V případě překročení této tolerance se pojištěný vystavuje riziku, že mu nebude poskytnuta v rámci pojistného plnění dostatečná částka k pokrytí výše vzniklé škody na majetku.

Mohlo by vás dále zajímat:


Proto nezapomeňte na pojištění majetku podnikatelů nebo zkuste našeho Průvodce pojištěním.