4 tipy: Jak se chránit proti žalobám a právním sporům

Podnikání v sobě skýtá právní rizika v podobě sporů a žalob. Jak se chránit? Přinášíme vám článek, ve kterém najdete čtyři kroky k prevenci a tipy na mimosoudní řešení sporů.

10 minut čtení
Obrázek ke článku 4 tipy: Jak se chránit proti žalobám a právním sporům

Prevence žalob

Kromě výhod s sebou podnikání nese také určitá rizika, jako jsou právní spory a žaloby. Ty mohou mít značný dopad finančně i reputačně. Důležité je nastavit si takové postupy, které vám dají pevný právní základ pro vaše podnikání. Díky nim snížíte pravděpodobnost, že se ocitnete uprostřed sporu. Zároveň vám přiblížíme možnosti mimosoudních řešení sporů pro případ, že se přece jen nějaký objeví.

1. Správně nastavená smlouva je základ

Smlouvy představují základní stavební kámen každého obchodního vztahu a fungují také jako prevence proti právním sporům. Při uzavírání smluv je nezbytné mít přesně dohodnuté podmínky, které určí práva a povinnosti všech stran.

V rámci smlouvy můžete také uzavřít s druhou stranou Rozhodčí doložku. Jedná se ozvláštní doložku ve smlouvě, která zakládá pravomoc rozhodců k rozhodování případných sporů, na místo obecných soudů.  Výhodou takového řízení je, že proces je zpravidla ústní, neveřejný a rychlý. 

2. Průběžná dokumentace a kontrola dodržování právních přepisů

Udržování důkladné a správné dokumentace je klíčové pro zajištění transparentnosti a záznamu všech podnikatelských transakcí. Veškeré doklady, jako jsou smlouvy, faktury, e-maily a další komunikační záznamy, by měly být archivovány a připraveny k případnému použití. Jedná se především o strategické opatření, které může posloužit jako nezbytný důkazní materiál v případě, že se vyskytne právní spor. Kvalitní dokumentace může značně usnadnit vyjednávání a řešení potenciálních konfliktů s klienty, partnery nebo zaměstnanci a zároveň posloužit, jako pevný štít při obhajobě.

K průběžné dokumentaci zařaďte také kontrolu dodržování pracovních předpisů, zákonu i pravidel, které platí ve vašem odvětví podnikaní. Může to být interní audit, proškolení zaměstnanců, stížnosti, razítka od odborníků nebo certifikáty. Během kontroly mohou být identifikovány potenciální problémy, nesrovnalosti, nebo nedostatky v procesech a postupech. S těmi pak můžete pracovat dále tak, aby se problémy daly včas řešit a neprohlubovaly se.

Postarejte se o to, aby o potřebných pravidlech měli přehled formou školení i vaši zaměstnanci. Poté pohlídejte, aby je dodržovali.

3. Prevence v podobě právní konzultace

Následující krok se týká právního poradenství. Mít k dispozici právního poradce nebo právní tým může pomoci v průběhu vedení podniku i v případě řešení vzniklých konfliktů. Právní odborník se seznámí se situací ve vašem podniku a pomůže vám předejít mnoha problémům už v počáteční fázi. Poskytne vám rady ohledně právních otázek, může pomoci identifikovat potenciální rizika a navrhnout strategie pro jejich minimalizaci. Můžete tak podnikat s větší jistotou, že vaše kroky jsou chráněny v souladu se všemi právními předpisy.

4. Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti může být zvláště užitečné v odvětvích, kde existuje zvýšené riziko žalob ze strany klientů, zákazníků nebo jiných třetích stran. Mělo by krýt pojištění při újmě na zdraví i poškození majetku, které je způsobeno podnikatelskou činností. Přičemž jsou většinou zahrnuty jak vady při prodeji a provozování služeb, tak havárie a katastrofy. Toto pojištění může pokrýt náklady spojené s právní obranou, včetně nákladů na právní poradce a soudní poplatky. Tímto nástrojem můžete minimalizovat osobní finanční riziko.

Před uzavřením pojištění je však důležité konzultovat vše s pojišťovacím poradcem a pečlivě zvážit výši krytí a další podmínky, aby byla zajištěna nejlepší ochrana pro konkrétní podnikatelskou činnost.

Řešení sporů

I když jste provedli všechny kroky prevence, nelze vyloučit, že se přece jen něco stane. V případech, kdy vznikne neshoda nebo konflikt, není vždy nejlepším řešením ihned směrovat případ k soudnímu řízení. Mezi nesoudní způsoby řešení patří například už výše zmiňovaná Rozhodčí doložka, dále pak mediace a vyjednávání. Tyto cesty mohou nabídnout rychlejší, levnější a mnohdy i méně konfliktní způsob, jak řešit spory. Vždy je důležité rozhodnout se na základě konkrétního kontextu sporu a konzultovat s právním poradcem vhodnost navrhovaného řešení.

Mediace je proces, při kterém třetí strana (mediátor) pomáhá stranám konfliktu najít vzájemně akceptovatelné řešení. Mediátor je kvalifikovaný člověk, který ke sporu zaujímá nestranný postoj a je schopen objektivně hodnotit postup obou stran sporu. V České republice existuje seznam těchto kvalifikovaných osob „Seznam mediátorů“. Tento proces umožňuje zúčastněným stranám aktivně spolupracovat při hledání kompromisu a udržet kontrolu nad výsledkem sporu. Mediace může být zejména užitečná při konfliktech, které vyžadují udržení obchodního vztahu mezi stranami.

Vyjednávání zahrnuje přímou komunikaci mezi stranami konfliktu za účelem dosažení dohody. To může být výhodné pro jednodušší spory, které lze rychle a efektivně vyřešit bez potřeby zásahu třetí strany. Vyjednávání umožňuje stranám pružnost a možnost dosáhnout rychlého řešení, aniž by se zapojily do složitého a často nákladného soudního procesu.

Ochrana proti žalobám

Možností, jak předejít právním sporům je několik. Základem je však vždy správně nastavená smlouva, o kterou se vždy budete moct opřít a také pečlivá průběžná dokumentace. Jakmile budete mít pevný základ, zvažte právního konzultanta přímo ve vaší firmě, pomůže vám předejít mnoha problémům již v zárodku a zároveň vám může poradit například při zařizování pojištění odpovědnosti.  I přes všechny kroky je však možné, že se přece jen ocitnete uprostřed sporu, v tom případě doporučujeme zvážit rychlejší a méně nákladné možnosti řešení, jako je mediace, Rozhodčí doložka, či vyjednávání.

Mohlo by vás zajímat: