Jste starostou či členem zastupitelstva? Nepodceňte pojištění odpovědnosti

Pro obce, a především jejich zastupitele, by neměla existovat jiná alternativa než uzavřít pojištění odpovědnosti. Zejména kvůli rozsahu a výši škod, za které mohou odpovídat. Starosta a zastupitelstvo totiž za možné škody ručí i svým osobním majetkem. Přečtěte si, jak se díky pojištění odpovědnosti mohou obce a jejich zastupitelé chránit.

12 minut čtení
Obrázek ke článku Jste starostou či členem zastupitelstva? Nepodceňte pojištění odpovědnosti

Představte si situaci, kdy chodec uklouzne na neposypaném obecním chodníku, zlomí si nohu a zničí oblečení. Na filmovém plátně bychom se takové scéně asi zasmáli, v praxi ale bude zraněný chodec zřejmě chtít, aby mu někdo zaplatil škodu na roztrženém oděvu, bolestné a ušlý výdělek po dobu, kdy nebude moct pracovat. Zdravotní pojišťovna se k tomu přidá s vymáháním náhrady nákladů na léčení. Bude také potřeba uhradit i dávky nemocenské. A kdo to tedy všechno zaplatí? Majitel neposypaného chodníku, tedy obec. Přesně proti těmto (a mnoha jiným) případům se ale může město či obec pojistit.

Pojištění odpovědnosti, je spolu s pojištěním majetku jedním ze dvou základních pojištění, díky kterým se obce a města mohou účinně chránit. Obcím a jejich zastupitelům pomohou v případě, že se stanou odpovědnými za škodu na majetku, zdraví nebo za finanční újmu dalších lidí.

Tato pojištění chrání obce před vysokými finančními ztrátami způsobenými různými druhy odškodnění, která musí města platit. Zastupitelé měst a obcí proto musí mít jasno v tom, z čeho možná odškodnění zaplatí. Jen málokterá obec má dost velké rezervy v rozpočtu, aby se s těmito nečekanými událostmi dokázala vyrovnat bez dalších následků.

Co všechno se dá pojistit?

Speciální pojištění odpovědnosti měst a obcí dokáže účinně pokrýt všechna běžná rizika, se kterými se každý den potýkají. Pojištění by mělo obce a města spolehlivě chránit především ve třech zásadních situacích.

První skupinou jsou případy, kdy musí zaplatit škodu při ublížení na zdraví nebo usmrcení. Pokud se například někdo zraní na akci, kterou obec pořádá, obec bude v některých případech muset uhradit vzniklou škodu. Jsou to například situace, kdy se chodec zraní po pádu na špatně schůdném chodníku, nebo ho usmrtí suchý spadlý strom.

Kvůli medializaci těchto případů starostové uplatňují tento nárok na odškodnění stále častěji. To by mělo mít dopad na limit sjednaný v pojistné smlouvě. Důkladně si rozmyslete, do jaké výše pojištění sjednáte. Doby, kdy stačil milion korun, jsou už nenávratně pryč.

Do této kategorie spadá i odškodné, které obce vyplácí starostům, jimž se stal úraz. Nevztahuje se na ně totiž zákonné pojištění za pracovní úrazy a nemoci z povolání.

Druhou důležitou oblastí jsou škody na majetku třetích osob. Jedná se o případy, kdy například zaměstnanec obce při údržbě pozemku seká trávu, přehlédne hromadu štěrku a odletující kameny poškodí poblíž zaparkované auto. Majitel auta pak bude požadovat odškodné.

Třetí skupinou hlavních rizik jsou následné finanční škody. Vztahují se na pokrytí finančních ztrát, které vznikly v důsledku nějaké nešťastné události související s obcí. Třeba, když budově obecního úřadu vypukne požár, a ten se rozšíří i na vedlejší rodinný dům. Stavba bude poškozená a po dobu oprav neobyvatelná, a proto si majitelé poškozené budovy zajistí náhradní ubytování. Náklady na ubytování patří mezi následné finanční škody.

Proč potřebuje starosta nebo zastupitel pojištění odpovědnosti?

Kromě tří „základních“ rizik, proti kterým může obec chránit pojištění odpovědnosti, existuje samozřejmě spousta dalších. Obec může například dostat pokutu, když starosta nebo zastupitelé udělají chybu při zadávání veřejných zakázek, nebo při špatném nakládání s rozpočtem obce. Škody také běžně vznikají kvůli uzavření nevýhodných smluv nebo chybám při realizaci staveb financovaných z dotací.

Bohužel se často zapomíná na to, že pojištění odpovědnosti měst a obcí by mělo zahrnovat také samostatné připojištění odpovědnosti starosty a členů zastupitelstva. Pokud starosta nebo jiný zastupitel ve výkonu funkce udělá chybu v důsledku porušení svých povinností, nese přímou odpovědnost za vzniklou škodu.

Z hlediska výše škody, za kterou může nést odpovědnost, je přitom starosta ve velké nevýhodě. Zatímco „obyčejní“ zaměstnanci firem mohou za způsobenou škodu zaplatit maximálně 4,5násobek průměrného měsíčního výdělku, starosta musí škodu nahradit až do výše hodnoty svého majetku.

Příklad z praxe: V obci nebyla funkční čistička a z tohoto důvodu měla obec povolení vypouštět odpadní vody do povrchových vod. Podmínkou bylo dodržení obsahu škodlivých látek a objemu vypouštěných splašků. Vedení města nezajistilo řádné měření obsahu škodlivin ve vypouštěných odpadních vodách a tam, kde měřeno bylo, se zjistilo trvalé překračování povoleného obsahu škodlivých látek. Česká inspekce životního prostředí v důsledku toho uvalila obci pokutu 200 tisíc korun. Pokud by měla obec sjednané pojištění odpovědnosti v odpovídajícím limitu, pokutu by za ni uhradila pojišťovna.

Pojištění odpovědnosti starosty a členů zastupitelstva by se vždy mělo vztahovat na všechny osoby ve vedení měst a obcí na dobu, po kterou vykonávají funkce starosty (primátora, hejtmana), místostarosty, člena rady nebo člena zastupitelstva pojištěné samosprávy (obce, města, kraje). Obvykle se sjednává pojištění i pro případ, že tyto osoby ve výkonu své funkce způsobí škodu obci nebo kraji.

Další rizika, která hrozí městům a obcím

Seznam rizik, se kterými se obce běžně potýkají, je opravdu dlouhý. Udělejte si přehled o tom, proti čemu se města a zastupitelé mohou dále pojistit:

 • Porušení povinností, které vyplývají ze zákona o obcích (č.128/2000 Sb.) a zákona o krajích (č.129/2000 Sb.). Ty ve zkratce říkají, že města a kraje musí pečovat o svůj majetek, chránit ho před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. Pojištění nabízí ochranu (službu), která jim pomáhá naplnit tento úkol.

 • Škodě vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nebo nájmem nemovitosti. Příklad: Obec jako pronajímatel bytového domu zanedbá údržbu střechy, při dešti zateče do budovy a následně se poškodí věci nájemců (nábytek, elektrické spotřebiče, koberce).

 • Škodě způsobené provozováním podnikatelské činnosti. Příklad: Vodovod, který provozuje město, praskne a poškodí majetek obyvatele.

 • Škodě způsobené při vykonávání obecně prospěšných prací. Příklad: Člověk vykonávající obecně prospěšné práce se zraní o sekačku, která nevyhovovala bezpečnostním parametrům. Poškozený bude požadovat náhradu bolestného.

 • Škodě způsobené obcí jako zřizovatelem městské policie nebo jako zřizovatelem sboru dobrovolných hasičů. Příklad: Dojde k opožděnému zásahu policie nebo hasičů (např. v důsledku poruchy služebního vozidla), a v důsledku toho vznikne škoda na zdraví nebo majetku.

 • Škodě vzniklé při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným postupem (podle zákona č. 82/1998 Sb.). Příklad: Stavební úřad vydá rozhodnutí, které je v rozporu s územním plánem. Stavebník začne v dobré víře stavět, ovšem ukáže se, že stavba neměla být povolena. V krajním případě může být soudem nařízeno i úplné odstranění stavby. Vzniklé náklady by byla povinna uhradit obec.

 • Škodě způsobené obcí jako správcem komunikace (včetně rizika správy nemovitosti). Obcím patří některé silnice a nemovitosti, a proto zodpovídají za jejich technický stav. A stejně tak za škody, které by způsobil jejich špatný stav, jako třeba pád uvolněné střešní tašky na procházejícího chodce nebo projíždějící automobil.

 • Odpovědnosti obce jako poskytovatele sociální péče. Obce musí zajistit, aby nezanedbaly péči o občany (například seniory), kterou jim ukládá zákon.

 • Čistým finančním škodám. Příklad: Obec uzavře smlouvu o prodeji nemovitosti, která je následně prohlášena za neplatnou z důvodu administrativní chyby. Druhý účastník smlouvy (kupující) žádá náhradu ušlého zisku.

 • Zpětným úhradám nemocenské a nákladům zdravotních pojišťoven. Příklad: Uklízečka (zaměstnankyně obce) neoznačila mokrou podlahu v budově obecního úřadu, zaměstnanec obce na ní uklouzne a zlomí si krček stehenní kosti. Následná pracovní neschopnost trvá celý rok a uplatněné škody dosahují stovek tisíc korun.

 • Škodě vzniklé na odložených věcech zaměstnanců. Hodí se třeba v případě, že začne hořet na obecním úřadě a požár poškodí věci zaměstnanců.

 • Škodám na užívaných věcech, tedy vybavení, které má obec zakoupené na leasing nebo pronajaté.

 • Škodám na užívané nemovitosti, kam spadají budovy nebo pozemky, které si obec pronajímá.

Do pojistné smlouvy obce můžete zahrnout další související objekty. Například školy, školky, divadla, sportovní areály, psí útulky nebo třeba čističky vod. Sjednává se také pojištění takzvané křížové odpovědnosti – to se uplatňuje v případě, kdy si pojištěné související objekty uškodí navzájem a tyto případy pak řeší jediná pojistná smlouva.

Pokud si sjednáte pojištění odpovědnosti, pojišťovna za vás převezme všechny pojistné události a bude vás zastupovat také v případě soudního sporu.

Stejně jako při sjednávání jakéhokoliv jiného typu pojištění, i pro pojištění odpovědnosti měst a obcí platí, že je nutné nepodcenit rozsah pojistné smlouvy a nebrat jako hlavní kritérium pouze výši pojistného. Důkladně si rozmyslete, proti jakým rizikům se chcete ochránit, a stanovte dostatečnou výši limitů pojistného plnění, tedy maximálních částek, které v případě škody může proplatit pojišťovna.