Josef Tománek z Ekofarmy Javorník: Kvalitní potraviny přinese jen ekologické zemědělství

V chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty hospodaří už 23 let Josef Tománek. Za tu dobu se jeho farma stala jednou z největších ekofarem v Česku a její výrobky sbírají jednu cenu za druhou. Aktuálně Ekofarma Javorník získala 3. místo v soutěži SME EnterPRIZE o udržitelném podnikání, kterou organizuje Generali Česká pojišťovna.

6 minut čtení
Obrázek ke článku Josef Tománek z Ekofarmy Javorník: Kvalitní potraviny přinese jen ekologické zemědělství

Proč jste se rozhodli hospodařit udržitelně? Co za tím rozhodnutím stálo?

Ekologicky hospodaříme od roku 1998. Důvodů je více, ale velkou roli v sehrála chuť k návratu ke způsobu hospodaření našich rodičů. Zároveň jsme museli reagovat na změnu zemědělské politiky v systému tržního hospodářství, a na to, že hospodaříme v CHKO Bílé Karpaty, navíc v oblasti zdrojů pitné vody (je zde vodárenská nádrž Štítná).

Ve Švýcarsku a v Rakousku jsme viděli, že ekologicky hospodařit lze a je to udržitelný a zajímavý systém, který může pomoci udržet zaměstnanost u nás na venkově a udržet ekonomicky fungující firmu.

Jak takové udržitelné hospodaření v zemědělství vypadá?

Nejprve, abychom mohli zachovat úplnou zemědělskou výrobu včetně živočišné výroby (i výroby mléka) museli jsme zabezpečit dostatečnou krmivovou základnu na orné půdě pro výživu dojnic. Bylo taky nutné naprosto změnit ráz krajiny z pohledu ochrany půdního fondu a zamezení eroze půdy. Změnila se struktura zemědělské půdy, snížila se výměra orné půdy, výrazně se zmenšily výměry honů. Erozně ohrožené pozemky se zatravnily, zvýšila se výměra krajinotvorných sadů, mezí a remízů s cílem vytvořit optimální podmínky jak zvyšovat půdní úrodnost, život v půdě.

Podstatou ekologického zemědělství je živá půda. Tedy půda, ve které je dostatek půdních organických látek a vyvážený osevní postup. Pěstujeme zlepšující plodiny – vojtěšku, jetel, luskoviny, meziplodiny a také dostatek využíváme kvalitní chlévské mrvy. Dodržování správných agrotechnických opatření je nutností.

V chovu skotu jsou důležité ustájovací kapacity umožňující dostatek volného pohybu a zajištění dostatku pastvy. Individuální přístup ke zvířatům vede k dosažení dlouhověkosti základních stáda, dobrých reprodukčních ukazatelů a dosažení nejvyšší kvality produkce (u mléka je to kvalita Q). Ustájením zvířat získáváme potřebnou produkci chlévské mrvy k zajištění nezbytného koloběhu živin – pole – stáj – pole. Krmné dávky skotu jsou zajištěny především vlastní bioprodukcí, pouze bio kukuřice je nakupována.

Co vše dnes obhospodařujete a produkujete?

Naše ekofarma obhospodařuje 1660 ha zemědělské půdy, z toho 420 ha orné půdy, 1200 TTP a 40 ha sadů včetně krajinotvorných. V živočišné výrobě chováme 250 ks dojnic (červenostrakaté), 250 ks krav masných (Siementál) a 500 ks ostatního skotu (včetně výkrmů býků).

Ročně vyprodukujeme 550 tun špaldy, 20 tun ostropestřece mariánského, po 10 tunách koriandru a pohanky, 300 tun zrnin pro vlastní krmení, bílkovinové senáže, seno. Roční produkce mléka činí 1 200 tis. litrů. Součástí našeho podniku jsou potravinářské provozy, které zpracovávají vlastní produkci – mlékárna, pekárna, pálenice, bourárna masa, zpracování ovoce a také provozujeme penzion s vlastním stravováním. Roční tržby těchto provozů dosahují ročně 15–20 milionů korun. Zaměstnáváme 85 lidí.

Po 23 letech ekologického hospodaření mám za to, že jsme cestu k fungující udržitelné firmě zvládli. Důkazem toho jsou kvalitní výrobky, kterými obohacujeme naše zákazníky, získali jsme v soutěžích řadu ocenění, např. za BIO Sýr s bílou plísní v soutěži „Česká biopotravina 2015“, další významné ocenění získal BIO tvaroh, BIO Jogurtové mléko čokoláda nebo borůvka v soutěži „Regionální potravina Zlínského kraje“, dále BIO Čerstvý sýr s bylinkami v soutěži „Perla Zlínska“.

Kde všude se Vaše produkty prodávají?

Vše je možné koupit přímo ve farmářské prodejně ve Štítné nad Vláří nebo přes náš e-shop,  www.eshop-ekofarmajavornik.cz. Každý týden zavážíme do Jihomoravského a Zlínského kraje, čtvrtky máme vyhrazené na dodávky v Praze a blízkém okolí.

Rovněž jsme účastníky projektu Mléko do škol, v rámci tohoto projektu se podílíme na vzdělávacích akcích formou exkurzí, komentovaných prohlídek či ochutnávek ve školách.

Myslíte si, že zemědělci, kteří hospodaří udržitelně, mají výhodu? Nebo je to naopak na trhu znevýhodňuje?

Způsob hospodaření jsme si vybrali sami jako jediný možný v našich přírodních podmínkách a na poměrně velké výměře půdního fondu. Šli jsme do neznáma v rámci České republiky, bylo nutné změnit myšlení lidí, přeměnit krajinu k životu, vybalancovat rozsah zemědělské výroby…

Bio produkce si i přes vyšší ceny získává své věrné zákazníky, především mladší generaci, která chce dát svým dětem to nejlepší.

Co by se mělo změnit, aby bylo udržitelné zemědělství více rozšířené?

Stát by mohl prostřednictvím krajů více podporovat producenty kvalitních potravin. Podpora by měla být zacílena dodávkami těchto výrobků především do nemocnic či školských zařízení. Zdraví nás všech a naší mladé generace, je totiž to nejdůležitější, co máme.

Záměrem soutěže SME EnterPRIZE je ocenit ty firmy, které v rámci svého podnikání dodržují a prosazují zásady udržitelnosti, a mají tak pozitivní dopad na oblast životního prostředí.

Udržitelný způsob fungování malých a středních podniků ale nepomáhá jen životnímu prostředí. Přínos z něj mají i firmy samotné. „Jasně vidíme, že existuje pozitivní vztah mezi udržitelným chováním firem a jejich finanční výkonností. Udržitelné obchodní modely mohou významně přispět k dlouhodobému úspěchu i rychlejšímu zotavení po ekonomicky složitých obdobích,“ vysvětluje Karel Bláha, ředitel pro korporátní obchod a člen představenstva Generali České pojišťovny.

Udržitelnost je pro Generali Českou pojišťovnu, stejně jako pro celou skupinu Generali zásadně důležitým tématem. „Soutěž a její účastníci i vítězové nám jasně ukázali, že u nás existuje celá řada špičkových firem, které udržitelnost mají jako hlavní princip svého byznysu,“ doplňuje Karel Bláha.

Prvního ročníku soutěže SME EnterPRIZE se zúčastnily přes tři desítky firem, které se přihlásily se svými udržitelnými obchodními modely nebo projekty. Ze dvou kol postoupila do finále desítka společností, z nichž odborná porota – sestavená z odborníků, akademiků i zástupců pojišťovny – vybrala vítěze, kteří získávají finanční podporu na rozvoj svého podnikání a společně s dalšími účastníky soutěže také přístup na tematické workshopy.